Si vo vzťahu. Čo te­raz? Máš svojho vy­sní­va­ného muža.

Viem čo te­raz, drahá. Sta­raj sa. O seba. O neho. O ten vzťah. Láska a za­mi­lo­va­nosť, to nie sú len mo­týle v bru­chu a šťas­tie. To nie sú len za­mi­lo­vané pre­chádzky ruka v ruke. To nie sú len pres­nené noci, pre­vo­laný pau­šál, pre­tože sa ne­viete doč­kať, až spolu bu­dete osobne. To nie sú len tie roz­ho­vory pod de­kou so šál­kou kávu v ruke. Všetko je prí­liš krásne, ale to, čo je prí­liš krásne je aj tá sila, ktorú to pri­náša.

Láska, to sú aj kom­pro­misy. Keď bu­deš chcieť ísť do di­vadla ale on bude chcieť ísť do kina. Keď bu­deš chcieť ísť s ka­ma­rát­kami von a on ťa ne­pustí. Keď bude chcieť ísť on na pivo ale ty bu­deš mať už iné plány.

Láska, to sú aj hádky. Hádky, ktoré do vzťahu pat­ria, tak sa ich ne­boj. Ne­boj sa ich, pre­tože vtedy vieš, že tvoju mu­žovi na tebe ešte zá­leží. 

zdroj: theg­roundt­ruthp­ro­ject.org

Po­tom, po­tom keď zo­stane ti­cho, uve­do­míš si, že je niečo zle. 

Zlatko, ne­ža­lám si, aby sa ti to stalo. Aby ste znova boli obaja zlo­mení, keď ste na­šli lásku. 

Vďaka láske ras­tieme, kvit­neme a sme šťast­nejší. Láska nás robí lep­šími. 

No chce to čas. Raz som čí­tala je­den ci­tát, kde bolo na­pí­sané, že ne­mô­žeme chcieť lásku hneď, ak chceme aby vy­dr­žala dlho. Je to pravda. Láska je niečo, na čom sa musí ne­us­tále pra­co­vať.

Je to niečo, o čo sa mu­síš sta­rať. Sú to aj tie dni po hádke, kedy sa cí­tiš zle, ale sú to aj tie dni, kedy sa cí­tiš dobre a sme­ješ sa tak, až ťa bolí bru­cho.

Je to ten mo­ment, kedy ťa ten druhý po­bozká ráno na roz­lúčku do práce a ve­čer pred spa­ním. Je to ten mo­ment, kedy ti za­volá, a po­vie ti, že ťa mi­luje. Len tak, pre­tože aj keď je za­nep­ráz­dnený, nájde si čas na teba.

Pro­sím, sta­raj sa te­raz o tú lásku, čo máš. 

Pra­cuj na nej. 

Bu­deš za to vďačná. 

Komentáre