Slo­ven­ské ženy sú nie­len krásne, ale aj vkusné! Keďže in­špi­rá­cie nie je ni­kdy dosť, pre­sved­čia ťa o tom aj naše slo­ven­ské blo­gerky, ktoré sa te­šia z jari krás­nymi, no zá­ro­veň po­hodl­nými out­fitmi. Za nás pa­lec hore.

Sweet Lady Pop

Pravá, ľavá, pravá, ľavá. Krá­čam od kon­co­vej za­stávky elek­tričky a chvíľu si po­ze­rám pod nohy. Sle­du­jem, ako sa mi strie­dajú nahé členky a vní­mam ich pra­vi­delný ryt­mus. Z ih­riska sa ozýva ra­dostný krik detí a sem-tam okolo mňa pre­letí pes, za kto­rým sa s dych­ča­ním rúti jeho ma­ji­teľ. Tro­chu fúka, no s kaž­dým ná­dy­chom mi do nosa udiera vôňa stro­mov a ze­le­na­jú­cej sa trávy, takže mi to vô­bec ne­pre­káža. Ako sa blí­žim ku vchodu, vší­mam si, že tu­li­pány v zá­hone sú už v roz­puku. Och, ako mi to len chý­balo! Jar je moje ob­do­bie. Som z nej „paf“ kaž­dým ro­kom viac a viac. Aku­rát sa mi zdá, že trvá akosi krat­šie. Ne­viem, možno mi len tak rýchlo ubieha čas, no na­ozaj mám po­cit, že jarné po­ča­sie nám robí ra­dosť len pár dní. Naj­skôr je prí­liš zima, po­tom zrazu prí­liš teplo a také tie ide­álne tep­loty okolo 20° vy­dr­žia len krátko. Ak­tu­álne po­ča­sie si nad­mieru uží­vam a vy­te­šu­jem sa z kaž­dého sl­neč­ného či po­lo­sl­neč­ného dňa. Síce som zimu zná­šala dobre a sneh si uží­vala, som za tieto jarné dni vďačná. Na­bí­jajú ma ener­giou a do­dá­vajú ná­dej, že ko­niec se­mes­tra už nie je tak ďa­leko. A keby ste chceli viac, poďte čí­tať na blog. Spí­sala som tam aj moje ob­ľú­bené ná­kupné des­ti­ná­cie v on­line či off­line pro­stredí. 💋❤️ #swe­et­la­dy­lol­li­pop

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

Celý svoj do­te­rajší ži­vot si ho­vo­rím, že ne­bu­dem striktná ako moja ma­mina. Je to skvelá žena. Viac než skvelá. Ľú­bim ju ce­lým svo­jím srd­com, je pre mňa vzo­rom a ob­di­vu­jem ju. No boli chvíle, najmä v pu­berte, kedy ma šlo z jej zá­sa­do­vosti a ve­li­teľ­skej po­vahy roz­tr­hnúť. Nad všet­kým mu­sela (či musí) mať kon­trolu, ne­us­tále musí byť všade po­ria­dok a van­kúše v po­radí, v kto­rom ich ulo­žila ona. Toto sa musí tak, toto hen­tak. Daj si to do dózy, ne­choď mi s mok­rými no­hami po dlážke, umy to, ne­ne­chá­vaj tú misku na stole, daj si do tej to­pánky vložku, šunka je v pr­vej po­ličke, jo­gurty v dru­hej, ne­choď v tých mok­rých ve­ciach do bytu… Prí­kazy, zá­kazy, pri­po­mienky. Keď som bola mlad­šia, iri­to­valo ma to a za­pri­sa­há­vala som sa, že taká ni­kdy ne­bu­dem! Ako star­nem, zis­ťu­jem, že všetko, čo ma týmto „ko­man­do­va­ním“ na­učila, sa mi v ži­vote ne­smierne hodí a veci ro­bím presne tak, ako aj ona. (Sa­moz­rejme, po­kiaľ nie som doma vo Svite. Vtedy ne­ro­bím nič, res­pek­tíve ro­bím mi­ni­mum a uží­vam si, že som opäť na chvíľku die­ťa­ťom.) Mu­sím mať upra­tané, všetko po­trie­dené a na svo­jom mieste. Keď ustiela po­steľ Pe­ter či vy­kladá ná­kup do chlad­ničky, aj tak ho od toho vy­že­niem a spra­vím si všetko sama, pre­tože to mu­sím mať podľa seba a tak, ako som zvyk­nutá. Darmo, nie­ktoré veci veľmi ne­ovp­lyv­níme. Na­po­kon, všetko je na po­riadku, moja duša tiež, tak čo viac treba? #swe­et­la­dy­lol­li­pop #ootd #out­fit #dnes­no­sim #rust #ro­man­tic #dress #pink­mood #pin­kad­dic­tion #mo­nart­bags #vi­olet­tab­lues #geoxs­hoes #pet­ra­toth #aus­tria #os­ter­re­ich #bur­gen­land #spring #chic­wish #ma­de­in­slo­va­kia #slo­vakb­log­ger

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

Krásny uto­rok že­lám. 🤗 Tak čo, ste späť v po­svia­toč­nej re­a­lite alebo ešte od­dy­chu­jete? Ja som sa dnes zo­bu­dila s po­ci­tom, že by som šla rada na lyže alebo k moru, ale po­tom som si spo­me­nula, čo všetko ma tento týž­deň čaká a hneď som sa vrá­tila na zem. 😁🙏 Včera ve­čer sa mi po­da­rilo upra­viť a spra­co­vať zá­bery z Bu­da­pešti, takže člá­nok bude na blogu v ex­tra rých­lom čase, a síce už dnes ve­čer. 💃Po­tom mám pre vás pri­pra­ve­ných pár out­fi­to­vých 👖👗👠 a ve­rím, že sa čo­chvíľa do­sta­nem aj k tomu z Lon­dýna. 😇❤️ Pra­jem pekný deň všet­kým 💋 #swe­et­la­dy­lol­li­pop #swe­ett­ra­vel­lol­li­pop #bu­da­pest

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

Style of Becca

Ja­na­tini

Wai­ting for Spring like 🌸🍃 #Ja­na­tini #Hel­loS­pring

A post sha­red by Jana To­mas (@ja­na­tini) on

Fress­hion

Lap­kinn

Ur­čite každý z nás po­zná si­tu­áciu, keď túži po ne­ja­kom kúsku, no ne­vie ho nájsť. Za uply­nulé týždne by som si mohla vy­tvo­riť celý zo­znam ta­kýchto vecí. Keďže ak­tu­álne ok­rem no­vej práce „ži­jem“ za­ria­ďo­va­ním nášho bytu a ob­lie­ka­ním, tý­kali sa najmä dvoch spo­mí­na­ných ob­lastí. Zhá­ňala som dl­h­šiu ko­šeľu v baby blue farbe, ško­ri­cový ka­bát či mi­ni­ma­lis­tické zrkadlo. Na­ko­niec sa mi všetky tri veci po­da­rilo zo­hnať. Po­sledne spo­mí­nanú zá­le­ži­tosť aku­rát DNES. Ko­nečne po dvoch týžd­ňoch bu­dem mať v no­vom byte zrkadlo! Áno, do­te­raz som fun­go­vala bez neho a ľu­dia v mo­jom okolí si už zo mňa ro­bili srandu, ako môže módna blo­gerka žiť bez zrkadla. Veľmi jed­no­du­cho. Každé ráno či ve­čer som si pri skú­šaní ob­le­če­nia na­sta­vila fo­to­apa­rát na mo­bile, po­lo­žila ho na pa­ra­petnú do­sku… …VIAC V NO­VOM ČLÁNKU NA BLOGU (link v pro­file alebo v Ins­tas­to­ries 😉) 📸 @bra­ni­sla­visko 📸 #Ko­sice #Ca­mel­Coat #Lap­kinn #An­swear_sk #We­A­reT­he­An­swear

A post sha­red by LINDA BA­BU­ŠÍK ADAM­ČÍ­KOVÁ (@lap­kinn) on

Spo­čiatku som ob­le­če­nie s ná­pismi ne­mala rada. V mi­nu­losti som to­tiž ne­našla také, ktoré by ma vy­sti­ho­vali. Prišli mi mno­ho­krát zby­točné a na da­nom kúsku mi pre­ká­žali. Po­čas uply­nu­lých me­sia­cov som však zme­nila svoj ná­zor. Od mi­nu­lo­roč­nej je­sene mi čo­raz čas­tej­šie pri­bú­dajú v šat­níku veci s rôz­nymi od­kazmi. Vždy si vy­be­rám len tie, ktoré ma vy­sti­hujú alebo nimi chcem niečo po­ve­dať. Moja zbierka ob­le­če­nia s po­sols­tvami za­čala kús­kami s ná­pismi every WO­MAN a Femme po­wer. Ne­skôr mi v skrini pri­budlo tričko s ve­tou BRA­TI­SLAVA NIE JE BLAVA. Vždy, keď ho mám na sebe, si ho každý pre­číta a po­loží ne­jakú otázku. Naj­čas­tej­šie znie: „a čo je po­tom Bra­ti­slava?“ Na­sle­duje môj mo­no­lóg o tom, prečo by sme ne­zmy­selne mali skra­co­vať názvy miest a byť na­toľko le­niví, aby sme ne­mohli vy­slo­viť naše hlavné mesto so všet­kými jeho pís­me­nami. Nie­kedy s tým druhá strana sú­hlasí, ino­kedy zase nie, no plne oba ná­zory ak­cep­tu­jem. Presne toto sa mi páči na mo­jom tričku. Nie je len oby­čaj­ným a „ďal­ším“ kús­kom v šat­níku, ale vy­vo­láva zá­u­jem, dis­ku­siu či po­zor­nosť. Mys­lím, že presne o tom je aj móda. Mô­žeme ňou veľa po­ve­dať a vy­jad­riť svoje ná­zory. Nie je len po­vr­ch­nou zá­le­ži­tos­ťou, ako si mnohí mys­lia. Po­dobne re­ak­cie vy­vo­láva aj tričko jsem SAMA SE­BOU od @sop­his­tic_by_ve­ro­nika… …VIAC AK­TU­ÁLNE NA BLOGU ❤️ 📸 @ba­bu­sik_photo 📸 #Lap­kinn #Jsem­Sa­ma­Se­bou #Sop­his­tic­By­Ve­ro­nika *Spon­so­red

A post sha­red by LINDA BA­BU­ŠÍK ADAM­ČÍ­KOVÁ (@lap­kinn) on

 

Komentáre