Bolo niečo krátko po veľmi ška­re­dej búrke, ktorá zni­čila všetku krásnu prí­rodu jes­tvu­júcu na tomto svete. Všetko prišlo tak ne­ča­kane, ne­plá­no­vane. Jed­no­du­cho to prišlo a v ne­pravú chvíľu. To nové zja­ve­nie sa sna­žilo na­ru­šiť sled mo­jich po­ci­tov po de­si­vej búrke. Sna­žila som sa ho do­stať čo naj­skôr preč.

Zo dňa na deň sa v mo­jom ži­vote ob­ja­vil nie­kto, koho som ani ne­pro­sila, aby pri­šiel. Vtr­hol do môjho mi­zer­ného ži­vota a po­kú­šal sa ma zme­niť a uká­zať mi to dobré. Po­kú­šal sa mi uká­zať tú svetlú stránku tohto (môjho) ži­vota.

Po­zor­nosť, sta­rost­li­vosť, úp­rim­nosť. Áno to všetko som po­tre­bo­vala a chcela, ale nie takto.

unsp­lash.com

Prišla do môjho ži­vota so zlým na­ča­so­va­ním. Ne­ve­dela som, ako sa jej zba­viť. LÁSKA ty si prišla do môjho ži­vota so zlým na­ča­so­va­ním. Nech­cela som ťa vo svo­jom ži­vote, nie v tom naj­hor­šom mož­nom ob­dobí, keď som po­tre­bo­vala byť sama. 

Po­cho­pila si, čo od teba chcem a vy­ža­du­jem, ale zis­tila si to cel­kom ne­skoro, kedy už bolo po všet­kom. Po tom všet­kom, čo som si s te­bou pre­žila som si od teba po­tre­bo­vala dať po­koj. No ty nie a nie. Odo­hnala som ťa od seba preč po dob­rom, ne­vyšlo to. Chcela som ťa za­biť, zni­čiť, aby si už ne­exis­to­vala. Stále si sa sna­žila ma pre­sved­čiť, že bez teba ne­viem žiť, že bez teba je môj ži­vot ni­čím. Lenže…

Opak je prav­dou. Ži­vot bez teba má zrazu zmy­sel a ja som v ňom na­šla samú seba. Ko­nečne mô­žem byť sama se­bou, ta­kou akou som vždy chcela byť. Ko­nečne som ob­ja­vila vo svo­jom ži­vote aj to dobré. Tie krásne stránky môjho ži­vota sa uká­zali a ja som za­čala „nový ži­vot“.

pe­xels.com

„Tú­žime po láske a roz­koši – a na­chá­dzame ju s bo­les­ťou.“
 Ale­xej Ni­ko­la­je­vič Ar­bu­zov 

Áno aj ja som tú­žila po láske a roz­koši, keď som ešte ve­rila v pravú lásku. No dnes viem, že sku­točná láska sa hľadá ťažko. Málo ľudí ju nájde a ešte me­nej si ju za­slúži. V ži­vote to už takto proste je.

„Láska ne­bolí. Bolí len mi­lo­vať ne­správ­neho člo­veka.“

Be­y­oncé

Komentáre