Nie­ktorí ľu­dia prídu do nášho ži­vota čo i len na krátku chvíľu, za­ne­chajú v nás ob­rov­skú stopu a po­tom od­ídu. A my už ni­kdy ne­bu­deme takí, ako pred­tým.

Po­znáš ten vý­rok, však? Má­lo­ktoré známe vý­roky pre mňa osobne dá­vajú zmy­sel, no tento je sku­točne hod­notný. Ľu­dia. Ob­klo­pujú ťa, po­te­šia ťa, sklamú ťa, vy­ča­rujú ti úsmev, sú prí­či­nou sĺz. Sú všade. Ne­mô­žeš sa im vy­hnúť. Ob­čas ich mi­lu­ješ, ob­čas ne­ná­vi­díš, nie­kedy po­tre­bu­ješ od nich pauzu a nech­ceš ich vi­dieť. Av­šak dobre vieš, že ľu­dia vy­tvá­rajú tvoj ži­vot. Oni sú tí, ktorí vy­tvá­rajú tvoje spo­mienky, chvíle, in­špi­rá­cie a mo­menty. Nie­ktorí ľu­dia, ktorí sú v tvo­jom ži­vote dlhú dobu ťa však ne­do­kážu na­toľko ovplyv­niť, ako nie­ktorí, ktorí prídu do tvojho ži­vota na malú chvíľu. Dnes to bude o nich. O ňom.

flick.com

„Možno sa ná­hodne stret­neme o 10 ro­kov na mieste, kde bude všetko ča­ro­vné a iné. A možno to dáme do­kopy. Možno.“

Pred­stav si ho. On. De­fi­ní­cia sama o sebe, však? Je iný. Je je­di­nečný. Možno nie je pre každú prí­ťaž­livý či bož­ský ale niečo na ňom, sakra, je! Ty ne­vieš čo a to ťa ešte viac pri­vá­dza do šia­len­stva. On. Ne­opí­sa­teľný. Nie je bez­chybný a ty to dobre vieš. No pre teba je skvelý. Je dob­ro­sr­dečný, aj keď to ne­dáva prí­liš na­javo. Vlastne, ani nemá rád ľudí, ale s te­bou sa veľmi rád roz­prá­val. Nie je ide­álny par­tner a ani sa ne­snaží naňho hrať. Páči sa ti na ňom, že je vždy sám se­bou a ni­komu sa ne­pris­pô­so­buje.

Vlastne si ani ne­ča­kala, že v tebe za­ne­chá niečo, čo si ne­bu­deš môcť dať preč z hlavy. Čas všetko za­hojí, ho­vo­ríš si. No pre­šlo už isté ob­do­bie a ty aj tak ne­us­tále spo­mí­naš na to, aký skvelý po­cit bol s ním ho­vo­riť. Ako sa ve­del usmiať, čo ne­ro­bil často. Ako ve­del ho­vo­riť o ve­ciach s váš­ňou a s po­ko­rou. Uro­bil úplný chaos a to ani ne­mal v pláne. Bol v tvo­jom ži­vote len na krátku chvíľu, no za­ne­chal v ňom ob­rov­skú stopu a ty už ni­kdy ne­bu­deš taká, ako pred­tým.

Komentáre