Ko­niec mi­nu­lého roka sa nie­sol v zá­plave člán­kov o mód­nych tren­doch na se­zónu via­noč­ných ve­čier­kov. Jed­ným z ho­rú­cich tren­dov bol aj za­mat. No ja tvr­dím, že za­mat ne­musí byť len zá­le­ži­tos­ťou ve­čier­kov.

Zdroj: Pin­te­rest.com

Táto krásna ho­nosná látka sa po­u­ží­vala už v stre­do­veku. Jeho krásny lesk a na prvý po­hľad lu­xusný vzhľad ho pre­dur­čujú na úspech. A hoci isté ob­do­bie bol v úzadí, te­raz sa vra­cia v pl­nej sile. Náj­deme ho há­dam všade, od šiat, cez bundy, šil­tovky, ná­hr­del­níky až po te­nisky. Ob­ja­vil sa v ko­lek­ciách mód­nych do­mov ako je Gucci, Prada. Dries van No­ten a mnoho ďal­ších. Za­žíva prá­vom svoj veľký co­me­back. Stačí ak ho pus­tíš do svojho šat­níka a ra­zom sa z teba stane hviezda. Zauj­meš všade kam vkro­číš.

Zdroj: Pinterest.com

Zdroj: Pin­te­rest.com

0c3276d72f6d6dc48d94251d18547f92

Zdroj: pin­te­rest.com

0c6b9c33a7a997e4d20f272df715a725

Zdroj: pin­te­rest.com

212900f9ae086db5da2b8d876100fd26

Zdroj: pin­te­rest.com

8eeb8edc9f0ff93ca33970ce7aff62d7

Zdroj: pin­te­rest.com

ac074e7a79d3bb1a7b9440fdd2913cfd

Zdroj: pin­te­rest.com

6dde3703fb16d1af25b655dbf45d658b

Zdroj: pin­te­rest.com

0615fba0fc7efa8a52202ebfafb20877

Zdroj: pin­te­rest.com

Za­matu sved­čia skôr voľ­nej­šie a jed­no­du­ché strihy, aby sa mo­hol pekne vl­niť a tým sa uká­zal v pl­nej pa­ráde. Keďže za­chy­táva od­lesky svetla a rôzne ich od­ráža, jedny šaty alebo sako môžu mať nie­koľko po­dôb. To ale môže byť tro­chu zradné, ak chceš na svo­jej po­stave niečo skryť. Preto vy­be­raj opatrne. Za­mat sa skvelo kom­bi­nuje s inými ma­te­riálmi, najmä s ko­žou, pri kto­rej ešte viac vy­nikne. Mô­žeš k nemu pri­dať aj vý­razný šperk a pod­po­riť tak opu­len­tnosť ce­lého lo­oku. Ak si ne­trú­faš na kú­sok celý zo za­matu, vy­skú­šaj ho as­poň ako ná­pis na bunde alebo cho­ker na krku. Takto mô­žeš ozvlášt­niť aj zdan­livo jed­no­du­chý out­fit.

Zdroj: Pinterest.com

Zdroj: Pin­te­rest.com

Zdroj: Pinterest.com

Zdroj: Pin­te­rest.com

Za­mat je veľ­ko­lepý, dra­ma­tický a ex­tra­va­gantný. A práve tieto vlast­nosti ti veľmi rád pre­po­ži­čia ak mu to do­vo­líš.

Tak čo mys­líš, dáš mu šancu?

Komentáre