Hip-ho­pová hviezda na svo­jom sve­to­vom turné s náz­vom THE NICKI WRLD TOUR chystá aj na Slo­ven­sko. Už 22. feb­ru­ára 2019 plá­nuje veľký kon­cert na zim­nom šta­di­óne On­dreja Ne­pelu v Bra­ti­slave. 

Oča­ká­vané sve­tové turné má 22 za­stá­vok, me­dzi kto­rými ne­chýba ani Bra­ti­slava. Nicki pri­ne­sie fa­nú­ši­kom ab­so­lútny zá­ži­tok zo svojho no­vého al­bumu Qu­een, ktorý sa stal jej naj­väč­ším die­lom. Práve preto so se­bou pri­náša aj nové meno. Po jej boku sa na turné ob­javí rap­per JU­ICE WRLD z Chi­caga, kto­rého de­bu­tový al­bum „Go­od­bye & Good Rid­dance“ do­sia­hol pla­ti­nový pre­daj a multi-pla­ti­nový pre­daj sin­glov „All Girls Are the Same „ a „Lu­cid Dre­ams“.

View this post on Ins­ta­gram

Plz say da Bar­bie

A post sha­red by Bar­bie® (@nic­ki­mi­naj) on

Po­čas mi­nu­lého roka vy­dala svoj už štvrtý al­bum Qu­een, ktorý sa umiest­nil na dru­hom mieste pre­stíž­neho reb­ríčka Bill­bo­ard Hot 100. De­sať­krát bola no­mi­no­vaná na pre­stížnu Grammy, pre­dala 20 mi­li­ó­nov sin­glov, 60 mi­li­ó­nov na­hrá­vok, v kto­rých vy­stu­po­vala ako hosť a viac ako 5 mi­li­ó­nov svo­jich al­bu­mov. Stala sa tak vô­bec pr­vou žen­skou umel­ky­ňou so 100 zá­pismi v ta­buľke Bill­bo­ard Hot 100.

Pre sku­točne ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok chce Nicki pri­zý­vať lo­kál­nych umel­cov v da­nej kra­jine. Po­dobne, ako aj po­čas jej úspeš­nej a kri­tikmi uzná­va­nej Pinkp­rint Tour, tak aj nad­chá­dza­júce ter­míny Nicki po­núkne fa­nú­ši­kom prí­stup do svojho sveta a budú plné prek­va­pení.

Vstu­penky a ďal­šie in­for­má­cie náj­deš na xl.sk

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s XL pro­mo­tion

Komentáre