Chý­baš mi. Kiež by sme sa stretli v inom čase. Čo by som dala za to, aby sme to mohli skú­siť ešte raz. Ako dvaja roz­umní mladí ľu­dia. No kedy sú mladí v láske roz­umní?

Pred­sta­vu­jem si, aké to mohlo byť. Spo­mí­nam na to, aké to bolo. A po­tom sa za­mys­lím nad re­a­li­tou. A tisnú sa mi slzy do očí.

zdroj: unsp­lash.com

Pravda, ukon­čila som to ja. Ukon­čila som to kvôli škole, kvôli ne­dos­tatku času, pre tvoje aj moje dobro. Pri kope iných vecí či prob­lé­mov som na teba ne­mohla a ne­skôr už aj za­bú­dala mys­lieť. Ne­mala som na teba čas a po­tom už ani chuť sa stret­núť. Tú­žila som po po­koji a tebe som nech­cela kla­mať. Bola som možno zba­belá, no v tom čase to bolo to naj­ro­zum­nej­šie, čo som mohla pre nás spra­viť. Ve­dela som, že ťa to raní, že to bude ťažké, no ten, kto ku nie­komu niečo cíti alebo as­poň nie­kedy cí­til, sa mno­ho­krát ne­roz­ho­duje len pre seba. Ne­bolo to o tom, že si mi vtedy pre­ká­žal, ako si si to mys­lel. Mi­lo­val si ma, tak si ma ne­chal od­ísť. A zmie­riť sa s tým. Po is­tom čase sme znovu nad­via­zali kon­takt.

Áno, ľu­tu­jem, že mi to tak trvalo. Te­raz už je ne­skoro, no že­lám si, aby sme os­tali as­poň pria­te­lia. Tak ako te­raz. Ako brat a ses­tra. Nech­cem ťa stra­tiť úplne. Prie­pasť me­dzi nami mi dá­vaš ne­us­tále po­cí­tiť. A pravda, za­slú­žim si to, za to, že ne­viem, čo chcem. No ani ty si si tým ne­bol vždy istý. Že­lám si ťa stret­núť znovu a skú­siť to ešte raz. Tak veľmi si to že­lám.

…lebo ťa mi­lu­jem- po­ti­chu, so sl­zami a vi­nou.

Komentáre