Dnes je to akýsi trend. Pri­dá­vať fotky na Ins­ta­gram a po­me­no­vať sa vo svo­jich hash­tag alebo v bio ako Tra­ve­ler. Stačí len vy­jsť na najb­ližší ko­pec v meste i de­dine a už je z nás dob­ro­druh, ktorý hash­tagne Tra­vel­to­day. Úp­rimne, príde mi to až smiešne. Nie je ces­to­va­nie ako ces­to­va­nie a nie je ces­to­va­teľ ako ces­to­va­teľ. Ob­čas sa za­ba­vím na pria­te­ľoch alebo ne­zná­mych ľu­ďoch, ktorí boli vo ved­ľaj­šom meste na ká­vičku (ale sa­moz­rejme so štý­lo­vým ba­to­hom) a už pri­dá­vajú fotky, ako oni ces­tujú.

Nejde o to, že by som bola na­mys­lená a nie­komu sa vy­smie­vala. Smiešne to príde nám, ktorí ces­tu­jeme či už iba cez leto alebo cez školu do vzdia­le­ných kra­jín. Dnes je vlastne každý ces­to­va­teľ, aj môj otec, ktorý do­chá­dza do práce 90 ki­lo­met­rov. Prav­dou je, že pri­dá­va­nie na Ins­ta­gram či Fa­ce­book z teba ne­spraví ces­to­va­teľa. Buď na­ozaj­st­ným „spoz­ná­va­te­ľom“. Ho­cik­torá kra­jina, do kto­rej ideš, ti niečo po­núkne. Dnes už nie je prob­lém ces­to­vať a ob­ja­vo­vať. Le­tenky sa dajú zo­hnať za babku a ty mô­žeš ísť do Ta­lian­ska, hoci i na 24 ho­dín za pár eur.

unsp­lash.com

Dnes máš na vý­ber stovky ap­li­ká­cii, ktoré sa dajú stia­hnúť do mo­bilu, ako na­prí­klad Trip Ad­vi­sor či Go­ogle Maps. Pri ces­to­vaní sa na­učíš byť zod­po­vedná sama za seba, obo­ha­tíš sa no­vými po­znat­kami, spoz­náš nové kul­túry a ver, že „vy­ras­tieš“! Bu­deš mať oveľa väčší roz­hľad, spl­níš si ces­to­va­teľ­ské sny, spoz­náš no­vých ľudí a na­učíš sa nové ja­zyky. A ver či nie, ces­to­va­nie robí ľudí omnoho šťast­nej­šími a po­ho­do­vej­šími.

Ni­kdy nie je zlé skú­siť i sto­po­va­nie, av­šak na­ozaj ne­od­po­rú­čam ísť sama, i keď sa­moz­rejme, i to je zá­ži­tok. Mám veľa pria­te­ľov, ktorí tak pre­ces­to­vali celú Európu. Moja ka­ma­rátka, ktorá sa vy­brala sto­pom do Fran­cúz­ska mi po­ve­dala, že sa te­raz cíti omnoho viac se­ba­ve­do­mej­šie, je viac sa­mos­tatná a omnoho spo­koj­nej­šia. Je pravda, že pri ces­to­vaní omnoho viac vní­mate kul­túru, ľudí, i to Slnko, ktoré práve za­padá. „Ne­mám Ins­ta­gram a ne­pri­spie­vam ani na Fa­ce­book, kde práve som.

unsp­lash.com

Mám po­cit, že veľa ľudí dnes ces­tuje len preto, aby uká­zali, že na to majú, alebo kde práve sú. Ako keby sme im mali zá­vi­dieť. To nie je pravý ces­to­va­teľ a už vô­bec nie spoz­ná­va­teľ.“, po­ve­dala mi moja ka­ma­rátka Kris­tína. „Keď som vi­dela, koľko ľudí ide po Pa­ríži a hľa­dajú na mo­bile wi­finu, aby pri­dali svoju novú sel­fie, tak toto sa ani nedá na­zvať ces­to­va­ním!“, do­dala. Ne­mys­lím si, že je zlé pri­dá­vať svoje zá­žitky na in­ter­net, ako tak­tiež pí­sať rôzne zau­jí­mavé ces­to­pisy na blogy, ale ces­to­va­teľa z teba so­ciálne siete ne­uro­bia. Ces­to­va­nie ti po­núka toľko mož­ností, kedy mô­žeš za­žiť a spoz­ná­vať, až je hriech, ne­us­tále pri­dá­vať fotky a tak pre­már­niť krásne oka­mihy, kedy si práve v dianí. Ces­tuj, uží­vaj, spoz­ná­vaj a zaži!

Komentáre