Keď v tieto dni vkro­číte do ho­ci­ja­kej pre­dajne s ob­le­če­ním za­plaví vás ví­nová, šedá, čierna farba. Mám po­cit, že tieto tri farby sa už stali ta­kou svä­tou troj­kou je­sen­ných fa­rieb. A na týchto far­bách nie je nič zlé. Ak mám pravdu po­ve­dať, tak môj šat­ník tiež pre­ky­puje touto tro­j­i­cou.

Ale ne­smieme za­bud­núť, že po­známe aj iné je­senné farby akou je na­prí­klad hor­či­covo žltá, čo­ko­lá­dovo hnedá, bé­žová, alebo aj khaki farba, na ktorú sa dnes po­zrieme trošku pod­rob­nej­šie.2f5e88ea29ac0fb63b9c4bc7acd3096f

Táto farba je mie­ša­nina hne­dej, ze­le­nej, žl­tej. Je to tl­mená farba, ktorá ni­jako nek­ričí, preto je ide­álna na je­senné ale aj zimné ob­do­bie. Veľmi jed­no­du­cho sa kom­bi­nuje s ne­ut­rál­nými far­bami, ako je na­prí­klad šedá, biela, čierna. Pekne však vy­zerá aj s trošku vý­raz­nej­šou ví­novu a keď ste od­váž­nej­šie tak aj s hor­či­covo žl­tou. 43a3253086c3fcf7ae5de6abd7309d94Je­den­krát stačí

Aj keď táto farba patrí me­dzi ne­ut­rálne, ne­treba to s ňou pre­há­ňať. Má to­tižto viac od­tie­ňov a po­kiaľ skom­bi­nu­jete via­cero od­tie­ňov v jed­nom out­fite, ne­musí to vy­ze­rať vždy pekne.  Sa­moz­rejme, fan­tá­zií sa me­dze ne­kladú a pravá modná sty­lis­tka prijme každú vý­zvu. Po­kiaľ si však ne­trú­fate na hra­nie s via­ce­rými od­tieňmi na­raz, od­po­rú­čam za­kom­po­no­vať do out­fitu vždy len je­den kú­sok v tejto farbe.87d1d4e05e4daf12ac11c6266dcfa259khaki3

khaki4 khaki5

Nie je to farba len na je­seň

Ak si mys­líte, že táto farba vy­nikne hlavne v je­sen­nom ob­dobí, tak to nie je pravda.

In­ves­tujte do pek­ného no­vého ka­bátu v tejto farbe alebo stač,í ak si kú­pite pekný šál, čiapku, ru­ka­vice alebo aj čižmy.
23c2ec38f64847c8e7378e2000b0b8cc 745d2f076347bb24f07a27e7d2233a32 e711cb56584aa07424c094c843ad67ed ee70c67e66c72e89aa011343e52ecbab

pic­tu­res – pin­te­rest.com

Komentáre