Rady sní­vame, ide­a­li­zu­jeme. Ľudí aj si­tu­ácie. Máme ciele a ví­zie pre každý je­den deň, pre ži­vot. Mi­lu­jeme. Ľudí, mu­žov, kávu, kva­litné víno, dobré jedlo. Sna­žíme sa udr­žať ži­vot v rov­no­váhe, nájsť ba­lans. Na chr­bát si na­kla­dáme viac, než si mys­líme, že zvlád­neme – ale zvlá­dame. A často sa vi­níme z vecí, za ktoré ne­mô­žeme. Sme samé se­bou, ob­čas prí­liš dra­ma­tické, ob­čas ná­la­dové a vraj nám muži ne­ro­zu­mejú. Av­šak, ka­te­go­ri­zo­vať nás je zby­točné, pre­tože predsa sme každá iná. Pri tom všet­kom stále bo­jov­níčky a vo vnútri také krehké.

Ženy.

Tro­chu iro­nicky sa tra­duje, že nie vždy presne vieme, čo chceme. Pod­statné ale je, že vždy presne vieme, čo nech­ceme…

A sú­hlas je všetko.

foto: za­stav­me­na­si­lie.gov.sk

Se­xu­álne ná­si­lie pá­chané na že­nách patrí k naj­hor­šej a naj­váž­nej­šej forme po­ru­šo­va­nia ľud­ských práv žien, ohro­ze­nia ich bez­peč­nosti, osob­nej in­teg­rity a pries­toru. Od ap­ríla tohto roku pre­bieha na Slo­ven­sku prvá ce­lo­štátna kam­paň za­me­raná na túto te­ma­tiku, stojí za ňou Mi­nis­ter­stvo práce, so­ciál­nych vecí a ro­diny Slo­ven­skej re­pub­liky.

”Pre­tože, ho­vo­rím nie” – me­diálna kam­paň má za cieľ po­pu­la­ri­zo­vať spo­lo­čen­ský prob­lém a po­u­ká­zať na ná­si­lie v in­tím­nych vzťa­hoch najmä mla­dých ľudí. Cie­ľom je zvý­še­nie po­ve­do­mia a in­for­mo­va­nosti na tému se­xu­ál­neho ná­si­lia a o správ­nosti ve­rejne ho od­miet­nuť. Pre­tože aj na­priek jas­nosti prob­lému…

foto: za­stav­me­na­si­lie.gov.sk

“Pri­bližne tre­tina ľudí na Slo­ven­sku si myslí, že sex bez sú­hlasu je za ur­či­tých okol­ností v po­riadku (Euro­ba­ro­me­ter 2016).” A to jed­no­značne v po­riadku nie je.

Vďaka in­for­mo­va­nosti sa zvý­šila miera stí­ha­nia a na­hla­so­va­nia ta­kýchto či­nov v par­tner­ských vzťa­hoch. Až 38% se­xu­ál­neho ná­si­lia je pá­chané sú­čas­ným par­tne­rom a až 88% ta­ké­hoto ná­si­lia je spô­so­bené pá­cha­teľmi, kto­rých pos­ti­hnuté osoby dobre po­znajú. To zna­mená, že áno, nočný mest­ský park či ne­os­vet­lená ulica nie je naj­bez­peč­nej­šie miesto na svete, ale rov­nako tým mies­tom ne­musí byť práca či vlastná spálňa.

foto: za­stav­me­na­si­lie.gov.sk

Ne­dos­ta­točná in­for­mo­va­nosť ši­ro­kej ve­rej­nosti o tomto type ná­si­lia stále spô­so­buje rôzne mylné (až smiešne) pre­sved­če­nia, že na vine je vždy sčasti žena. Že si za to môže sama svo­jou dĺž­kou šiat, vý­stri­hom, make-upom, sprá­va­ním či mie­rou vy­pi­tých drin­kov. A práve kvôli týmto ko­lu­jú­cim pred­sud­kom je pre pos­ti­hnuté osoby často ob­tiažne se­xu­álne ná­si­lie ro­zo­znať, po­sú­diť a vy­hľa­dať od­bornú po­moc. Ne­o­práv­nene na ne do­padá vina za to, čo pre­žili – či už zo strany spo­loč­nosti, vy­šet­ro­va­te­ľov alebo le­ká­rov.

Ak sa stalo z ne­ja­kého ne­prí­jem­ného dô­vodu, že si na­šla viac otá­zok ako od­po­vedí, čí­taj viac na webe / fa­ce­bo­oku. A ak máš po­cit, že po­tre­bu­ješ po­moc alebo radu v ob­lasti ta­ké­hoto ná­si­lia, pro­sím, vo­laj na bez­platnú nons­top linku 0800 212 212.

Pre­tože, ni­jaké ná­si­lie nie je ospra­vedl­ni­teľné. Pre­tože, ho­vo­ríme nie se­xu­ál­nemu ná­si­liu a ak­ti­vi­tám, ktoré sú ne­dob­ro­voľné a vy­nú­tené po­u­ži­tím aké­ho­koľ­vek psy­chic­kého či fy­zic­kého ná­tlaku.

Ženy – pod­statné je, že vždy presne vieme, čo nech­ceme…

A sú­hlas je všetko.

Komentáre