Po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! v spo­lu­práci s mód­nym do­mom Alizé pri­ná­šajú po pr­vý­krát na slo­ven­ské pre­hliad­kové mólo iko­nickú značku sve­to­vej di­zaj­nérky Vi­vienne West­wood. Naj­nov­šiu ko­lek­ciu #MANSS17 pred­staví Alizé vo štvr­tok 20.10.2016 o 20:00 po­čas pre­hliad­ko­vého ve­čera v Sta­rej trž­nici v cen­tre Bra­ti­slavy.

Toh­to­ročné po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! pri­ne­sie v ok­tóbri to naj­lep­šie zo slo­ven­skej mód­nej scény aj od vý­znam­ných za­hra­nič­ných hostí. Vďaka je­di­neč­nej spo­lu­práci s mód­nym do­mom Alizé za­ži­jete ochut­návku pes­trej tvorby Vi­vienne West­wood na se­zónu jar/leto 2017. Pre svoj oso­bitý prí­stup so vše­stran­ným ta­len­tom zau­jala brit­ská di­zaj­nérka vý­znamné miesto nie­len vo svete módy. Meno Vi­vienne West­wood je zvuč­ným sym­bo­lom punku a jej tvorba plná hl­bo­kých od­ka­zov a zá­ro­veň aj re­ak­cií na ak­tu­álne dia­nie.pa-14963176Silný po­li­tický mo­tív po­u­žila di­zaj­nérka opäť aj v naj­nov­šej uni­sex ko­lek­cii #MANSS17, v kto­rej upo­zor­ňuje na kauzu Ju­liana As­san­gea, za­kla­da­teľa Wi­ki­Le­aks. Ten je už piaty rok väz­nený v Lon­dýne. Vo feb­ru­ári 2016 OSN roz­hodlo, že za­dr­ža­nie Ju­liana As­san­gea je ne­zá­konné a na­ria­dilo Švéd­sku a Spo­je­nému krá­ľov­stvu jeho okam­žité pre­pus­te­nie a vy­kom­pen­zo­va­nie straty za po­ru­še­nie ľud­ských práv. Ju­lian As­sange je mo­men­tálne naj­hľa­da­nej­ším mu­žom v Spo­je­ných štá­toch. 19-teho mája 2016 Fe­de­rálny úrad pre vy­šet­ro­va­nie (FBI) in­for­mo­val ame­rický súd, že sa bude na­ďa­lej ak­tívne usi­lo­vať o pre­da­nie Ju­liana As­san­gea a Wi­ki­Le­aks. Ide o vô­bec naj­väč­šie špi­onážne stí­ha­nie voči no­vi­ná­rovi v ce­lej his­tó­rii Spo­je­ných štá­tov.Ju­lia­novi hrozí „do­ži­vo­tie“ alebo trest smrti.

Ofi­ciálne bola táto ko­lek­cia uve­dená vi­deom po ce­lom svete so sprá­vou: „Zú­čast­ňu­jeme sa sve­to­vého eventu pre­hliad­kou v Mi­láne a v Pa­ríži, aby sme oslá­vili in­for­má­to­rov a slo­bodu: „Najprv si prišli pre As­san­gea…“. Pre­hliadky sa ko­nali v rov­naký čas v 10 hlav­ných mes­tách 19. júna 2016 na Mi­lan Fas­hion Week-u, v pa­ríž­skom Cen­tre Po­mpi­dou, pri­dalo sa aj ber­lín­ske Volks­bühne, Di­vadlo The­atre Bo­zar v Brus­seli či Cir­culo de Bel­las Ar­tes v Mad­ride. Svoju pod­poru vy­jad­rili aj známe osob­nosti ako Patti Smith, Noam Chom­sky, Mi­chael Mo­ore alebo PJ Har­vey. Po­du­ja­tia boli pre­ná­šané na­živo na we­bo­vej stránke fre­e­as­san­ge­now.org. Gra­fické mo­tívy: IoU (IoU a ži­vot) – Boj za bu­dúc­nosť a slo­bodu, zna­mená „In­te­lek­tu­áli spojte sa”. „In­tel­lec­tu­als Unite“ je ak­ti­vita, ktorá vznikla na stred­ných a vy­so­kých ško­lách vo Veľ­kej Bri­tá­nii, do kto­rej sa môže za­po­jiť každý: www.cli­ma­te­re­vo­lu­tion.co.uk.backstage-at-vivienne-westwood-ss17-menswear-1

Ko­lek­cia Vi­vienne West­wood ne­s­kla­mala ani po es­te­tic­kej stránke. Di­zaj­nérka ne­us­tále prek­va­puje no­vými strihmi, dra­pé­riami, kom­bi­ná­ciami ma­te­riá­lov, či vrstve­ním. Ori­gi­nálny di­zajn, re­bé­lia a hravý lu­xus sú cha­rak­te­ris­tic­kými prv­kami v jej tvorbe a za tie roky si zís­kala srd­cia mno­hých mi­lov­ní­kov módy po ce­lom svete. Všetko po čom siahne, robí jej módu ab­so­lútne ne­za­me­ni­teľ­nou. Kúsky ode­vov sú uni­sex a sved­čia rov­nako že­nám, ako aj mu­žom. Pre­mi­éra naj­nov­šej ko­lek­cie sa usku­toční v rámci pre­hliad­ko­vého ve­čera Fas­hion LIVE! vo štvr­tok 20.10.2016 o 20:00 ho­dine. Mo­dely z tvorby Vi­vienne West­wood si bude možné aj za­kú­piť, a to v mód­nom dome Alizé v Ga­lé­rii Euro­vea na Pri­bi­no­vej ulici 8 v Bra­ti­slave.backstage-at-vivienne-westwood-ss17-menswear-2  image_update_e2d10ef986df4434_1361120514_9j-4aaqsk  vivenne-westwood-julian-assange-london-fashion-week-642-380

zdroj: tla­čová správa Fas­hion Live!

Komentáre