Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Opäť sa po­tvr­dilo to, že nie vždy to, čo po­viem, aj do­dr­žím. Vče­raj­šie zdo­be­nie strom­čeka sa od­kladá na ví­kend, lebo keď prišla Ka­rin na vý­po­moc, pri ve­šaní via­noč­ných gúľ, skôr ako som sti­hol roz­ba­lil kra­bicu s oz­do­bami, za­čala sa ve­no­vať iným guľ­kám ako via­noč­ným. Ne­za­sta­vila ju ani moja chrípka, ani ho­rúčka 38,5. Bez­hlavo si ho dá­vala dnu a von, ako na pre­hliadke u gas­tro­en­te­ro­lóga. Dnes, už od sko­rého rána sa mi šti­kúta a sta­vím sa, že omieľa moje meno s ka­ma­rát­kami pri ká­vičke. Veď ktorá by si ne­chala sama pre seba to, že faj­čila toho ta­jom­ného Adama.

Je skoro pol štvr­tej po­obede a vô­bec sa mi nechce vy­chá­dzať z pe­rín. Pra­covná doba mi za­čína až po No­vom roku, takže te­raz sa len na­džgá­vam slad­kos­ťami, sle­du­jem Ne­tf­lix a há­džem do seba šoty si­rupu na ka­šeľ. Stále cí­tim zrých­lený tep, ktorý mi zo­stal po pol­noč­nom sexe a nechce sa mi ve­riť, že to žieňa je tak ta­len­to­vané, že ne­pozná hra­nice, keď jej ma­jet­nícky dr­žím pr­sia, ni­kdy ne­pro­tes­tuje.

View this post on Ins­ta­gram

💫

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Za­tvá­ram oči a spo­mí­nam na to, ako za­ha­dzu­jem jej tangá s mo­tí­vom Via­noc za hlavu. Na­miesto li­po­vého čaju te­raz pi­jem tú vá­šeň, ktorá mi snáď ne­po­motá hlavu. Se­dím na ex­trémne po­hodl­nom gauči, za­bo­rený tvá­rou do je pŕs. To, že ma šti­cuje nemá žia­den vplyv na moje rozp­tý­le­nie, práve na­opak. Na za­čia­tok len mierne, po­ma­lým po­hy­bom jazdí mokrá po už dávno tvrdom pe­nise. Vie, že po­kiaľ si ho do mi­núty nedá sama dnu, tak za­čnem byť zlý.

Na­sadá, cí­tim, že to je na­do­raz a ne­mô­žem si ne­všim­núť jej za­čer­ve­nané líca. Jed­nou ru­kou na bed­rách, dru­hou dr­žím jej vlasy a mod­lím sa, aby mi tie prí­česky ne­zos­tali v ru­kách. Ľa­vou ru­kou opúš­ťam bedrá a pal­com sme­ru­jem do úst, vďaka tomu sa lep­šie spra­vím. Keď vi­dím, ako hl­tavo ho cumle, s po­hľa­dom do mo­jich očí, mu­sím sa na­ozaj sú­stre­diť, aby som sa ne­spra­vil.

Spo­kojne se­dím, ako malý chla­pec ča­ka­júc na Santu, ča­kám, kým sa spraví, pre­tože ju do tých se­xu­ál­nych po­hy­bov ešte do­rá­bam ru­kou. Jej par­fém mo­jej ob­ľú­be­nej značky cí­tim na pe­rách. Jemne horká chuť na­rúša to con­nec­tion me­dzi nami. Ne­trvá dlho a strá­cam jej váhu na steh­nách. Te­raz len spo­tená, spo­kojná a dvoj­ná­sobne mokrá leží na boku gauča, snaží sa za­mas­ko­vať roz­tra­sené ko­lená a boz­kom na pery mi dáva na­javo, že sa ku mne vždy rada vra­cia.

..

PS: Mám ťa rád

AM

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre