Prvé roky tre­tieho ti­síc­ro­čia mô­žeme ozna­čo­vať aj ako ob­do­bie temna. Keby dnes stret­neš aký­koľ­vek z týchto prí­pa­dov, som pre­sved­čená o tom, že by si s ním na rande ne­šla. Pre­tože..

..sa no­sili dvo­j­ité vy­hr­nuté go­liere.

Cool bolo mať na hlave ana­nás.

Žiadne te­nisky ne­boli dosť ši­roké.

A naj­sexy boli cyk­lis­tické oku­liare.

Alebo tieto, čo v nich chlap vy­ze­ral ako mu­cha.

Cha­lani mali väč­šie opasky ako pe­nisy.

Každý drsný „pus­sy­boy“ bol ove­šaný re­ťa­zami. Často mal na nich za­ve­sené kľúče a pe­ňa­ženku na su­chý zips.

Pa­mä­táš si? V lete od­išiel na do­vo­lenku a vrá­til sa s dre­ve­ným ná­hr­del­ní­kom.

Čím viac vač­kov, tým viac..žia­daný?

Toto som ni­kdy ne­po­cho­pila.

Ed Hardy bol po­va­žo­vaný za vkusnú značku.

No naj­dô­le­ži­tejší dô­vod, prečo by žiadna z nás ne­šla na rande s chlap­com z tej doby je ten, že no­sili klo­búky..

zdroj+fo­to­gra­fie: buzz­feed.com

Komentáre