Ak si člo­vek, ktorý mi­luje sneh a svahy, tak ťa ur­čite o vý­ho­dách zim­nej do­vo­lenky pre­svied­čať ne­mu­sím. Ak však pat­ríš do opač­nej sku­piny, čiže me­dzi ľudí, ktorí zimnú do­vo­lenku ne­pre­fe­rujú, ve­nu­jem tieto riadky práve tebe.

Som ako ty, rov­nako mi­lu­jem leto. Je to úžasné ob­do­bie, kedy máš mi­lión mož­ností, ľu­dia sú po­zi­tív­nejší, dni sú dl­h­šie a svet­lej­šie. Máš po­cit, že svet po­čas leta je jed­no­du­cho krajší a po­čas zimy ťa chytá dep­re­sia.

Ces­to­va­nie v ja­nu­ári alebo feb­ru­ári?

Ne­znie ti to veľmi lá­kavo, no ja ti te­raz po­su­niem zo­pár ar­gu­men­tov, prečo táto myš­lienka vô­bec ne­musí byť na za­ho­de­nie.

Ako som už spo­mí­nala, zimné me­siace vní­mame o niečo dep­re­sív­nej­šie. V nie­kto­rých prí­pa­doch je naj­lep­ším lie­kom na dep­re­siu práve do­vo­lenka. Voľné chvíle a re­lax ťa pri­vedú na iné myš­lienky. Na­be­rieš nové sily, bu­deš sa cí­tiť lep­šie a uvi­díš, že ti zrazu ani krátke dni a nízke tep­loty ne­prídu až také strašné. Na­vyše, veľa z nás pre­žíva naj­hek­tic­kej­šie ob­do­bie kon­com roka. Nie­len kvôli via­noč­ným na­há­ňač­kám, ale aj kvôli rôz­nym de­ad­li­nom v práci, skúš­kam v škole, prí­padne všetko do­hro­mady. Ja­nu­árová do­vo­lenka by pre nie­kto­rých mala byť do­konca nut­nos­ťou.

Ceny, ceny a ešte raz ceny. Letná do­vo­lenka po­čas naj­väč­šej se­zóny do­káže naše pe­ňa­ženky po­riadne za­ťa­žiť. V zime klesá po ta­kýchto ak­ti­vi­tách do­pyt, tým pá­dom aj ceny sú o veľa niž­šie. Sumy za le­tenky či uby­to­va­nie sú v zime roz­hodne pri­ja­teľ­nej­šie, teda ak sa ne­ba­víme o exo­tic­kých des­ti­ná­ciách. Vý­nimky sa nájdu vždy, no vo vše­obec­nosti platí, že náv­števa napr. európ­skych met­ro­pol po­čas pr­vých me­sia­cov roka, ťa vy­jde lac­nej­šie než po­čas leta.

Ďal­ším priaz­ni­vým fak­tom je aj vý­ber des­ti­ná­cie. Po­čas hlav­nej se­zóny máš na svoju do­vo­lenku iné kri­té­ria ako v zime, tým pá­dom sa mô­žeš do­stať na miesto, ktoré by ťa po­čas leta nav­ští­viť vô­bec ne­na­padlo. Ne­skôr si možno uve­do­míš, že ne­nav­ští­viť ho by bola po­riadna škoda!

Ak si skôr po­kojný typ a ne­ob­ľu­bu­ješ veľké masy ľudí, v zime si mô­žeš prísť na svoje aj ty. Ok­rem toho, že ušet­ríš čas a ne­zdr­žíš sa toľko v ne­ko­neč­ných ra­doch, vyh­neš sa aj ne­prí­jem­nému hluku. Rôzne pa­miatky či prí­rodné úkazy ur­čite budú na tvo­jich fo­to­gra­fiách kraj­šie a efek­tív­nej­šie, keď ich ne­bude ob­klo­po­vať dav tu­ris­tov.

Komentáre