So­ciálnain­ter­ne­továspo­lo­čen­ská, alebo len tá, oby­čajná vlastná bub­linka. Každý z nás by mo­hol mať tú svoju. Ja mám takú, na ktorú mo­men­tálne ne­dám ani do­pus­tiť. Zmy­sel nie­čoho fik­tív­neho, čo te­raz nejde presne po­pí­sať. Ale zá­ro­veň, predsa to zna­mená vec veľkú, dô­le­žitú..

Bub­linka, ktorá sa na­chá­dza okolo mo­jej osoby je ma­ličká, zmestí sa do nej len nie­koľko tých správ­nych ľudí, o kto­rých som si istá, že ne­budú mať dô­vod, aby tejto bub­linke ub­lí­žili. Stretla som sa s ná­zo­rom, že moja uzav­retá bub­linka bude prí­liš veľký prob­lém pred sve­tom. Tak nech je, mne sa to takto mo­men­tálne páči. Ľu­dia, čo sú pre­sved­čení, že chcú ostať v mo­jej bub­linke, tak preto majú svoj dô­vod. A viem, že jej ne­ub­lí­žia.
Možno som nie­komu dala dô­vod na to, aby zmi­zol z mo­jej bub­linky. Ale ak by chcel na­ozaj zo­stať, spra­vil by niečo, čo by do­ká­zalo, že si svoje miesto v nej za­slúži.
Zdroj: unsp­lash.com
No na­stanú vždy aj také dni, kedy sa musí moja bub­linka zväč­šiť a pri­jať na ur­čitý čas k sebe viac ľudí, ako som zvyk­nutá. A predsa mi to ani ne­ub­líži, keď viem, že sú to osoby, pre ktoré sa to oplatí. Aj keď ich vi­dím len nie­koľ­ko­krát v prie­behu roka.
Nič to ne­mení na tom, že ob­čas je správne svoju bub­linku opus­tiť a za­čať spoz­ná­vať no­vých ľudí. S tými správ­nymi, kto­rých už po­znáš a uží­vaš si s nimi spo­ločné chvíle. Chvíle, na ktoré sa bude ešte veľmi dlho spo­mí­nať.
Ešte som sa ne­stihla úplne spa­mä­tať z tých pek­ných dní, ktoré ne­po­ka­zilo ani ška­redé po­ča­sie. A stále mi úsmev na tvári tvo­ria spo­mienky na zá­žitky. Veľa smie­chu, vti­pov a ná­hod ma do­ká­zali na­toľko od­pú­tať od prob­lé­mov, až som v nie­koľ­kých chví­ľach ne­mohla uve­riť tomu, že všetko, čo sa deje je sku­točná a ne­fal­šo­vaná re­a­lita.
Ume­niera­dosťvíno.. A pria­te­lia sú v mo­jej bub­linke, v kto­rej sa cí­tim do­sta­točne chrá­nená a hlavne šťastná.

Komentáre