Naj­nov­šia štú­dia vy­ko­naná vý­skum­níkmi z Duke uni­ver­zity zis­tila, že ženy po­tre­bujú viac spánku ako muži.

Im­pul­zom k vý­skumu bolo po­zo­ro­va­nie, že v prí­pade ne­dos­tatku spánku, ženy ťaž­šie zná­šajú ná­sledky men­tál­nej a fy­zic­kej vy­čer­pa­nosti. Čo vedci zis­tili, mu­žov veľmi prek­vapí.

Kli­nický psy­cho­lóg a expert na spá­nok Mi­chael Breus vie­dol vý­skum, ktorý sa sna­žil od­had­núť po­treby spánku u mu­žov a žien. Usi­lo­val sa od­had­núť ich ka­pa­citu na zvlá­da­nie ná­sled­kov ne­dos­ta­toč­ného od­po­činku.

Jeho expe­ri­ment od­ha­lil, že me­dzi po­hla­viami je dra­ma­tický roz­diel.  „Zis­tili sme, že ženy mali viac dep­re­sie a hnevu v sko­rých ran­ných ho­di­nách“, in­for­mo­val Breus.

Portrait of a radiant woman sleeping lying on her bed

foto: zen­sky­web.sk

Kto po­tre­buje koľko spánku?

Roz­diel v po­trebe spánku vy­plýva z mno­hých bio­lo­gic­kých fak­to­rov. Aj na­priek tejto sku­toč­nosti sa vedci zho­dujú v tom, že pri­már­nym fak­to­rom je spot­reba men­tál­nej ener­gie. Tvr­dia, že ženy po­u­ží­vajú svoj mo­zog viac ako muži.

Jim Horne, ria­di­teľ Vý­skum­ného cen­tra spánku, vy­svet­ľuje:

“Jed­nou z naj­hlav­nej­ších fun­kcií spánku je umož­niť mozgu zo­ta­ve­nie a re­ge­ne­rá­ciu. Po­čas hl­bo­kého spánku sa moz­gová kôra od­pojí od zmys­lov a pod­stu­puje re­ge­ne­račný pro­ces. Čím viac po­u­ží­vate mo­zog po­čas dňa, tým viac re­ge­ne­rá­cie si vy­ža­duje v noci a tým viac spánku po­tre­bu­jete. Ženy zvyknú vy­ko­ná­vať mul­ti­tas­king, teda vy­ko­ná­va­nie via­cero vecí na­raz a sú tiež fle­xi­bil­nej­šie. Vý­sled­kom je fakt, že ženy po­u­ží­vajú svoj mo­zog viac ako muži.”

Tým sa naz­na­čuje, že aj muži by po­tre­bo­vali viac spánku, ak by in­ten­zív­nej­šie vy­uží­vali svoj mo­zog po­čas dňa. „Muži, ktorí majú ná­ročné po­vo­la­nia, vy­ža­du­júce si veľké množ­stvo roz­ho­do­va­nia a roz­mýš­ľa­nia, budú vy­ža­do­vať viac spánku ako prie­merní muži – hoci zrejme stále nie tak veľa, ako ženy“, do­dal Horne.

Štú­dia od­štar­to­vala nie­koľko ve­dec­kých bá­daní ohľadne dô­sled­kov ne­dos­tatku spánku. Vý­skum­níci z Le­kár­skej fa­kulty na Case Wes­tern Re­serve Uni­ver­site ob­ja­vili spo­ji­tosť me­dzi ne­dos­tat­kom od­po­činku a zrých­le­ným star­nu­tím po­kožky. Iné štú­die spá­jajú spán­kové zloz­vykyso zvý­še­ným ri­zi­kom psy­chiat­ric­kých ocho­rení, cho­rôb srdca, em­bó­liou a moz­go­vou mŕt­vi­cou.

Jedno je však isté, a to, že až 80% ľudí v zá­pad­ných kra­ji­nách spí me­nej ako sa tra­dične od­po­rúča (7 až 9 ho­dín denne).

foto: tum­blr
zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/preco-zeny-po­tre­buju-viac-spanku-muzi-bu­dete-prek­va­peni

Komentáre