Pre mu­žov je často ne­lo­gické žen­ské sprá­va­nie. No ženy presne ve­dia, čo ro­bia. Aj preto do­kážu opus­tiť muža, kto­rého na­ozaj mi­lujú…

Keď žena opúšťa muža, kto­rého mi­luje, cíti sa strašne. Trhá jej to srdce, trpí ako zviera, no na­priek tomu to do­káže uro­biť. Prečo je to tak?

Ženy opúš­ťajú mu­žov, kto­rým ve­no­vali všetko. Po­ro­dili im deti, zdie­ľali s nimi nie­len spo­ločnú do­mác­nosť, ale i ži­vot, ná­deje, sny a obavy. No jed­ného dňa sa to akosi po­ka­zilo. I keď ženy po­chá­dzajú z rôz­nych spo­lo­čen­ských vrs­tiev, majú za se­bou roz­dielne skú­se­nosti, hlavný dô­vod od­chodu od par­tnera býva de­sivo rov­naký. Muž ne­žije prí­tom­nos­ťou. Áno, chodí do práce, špor­tuje, vy­cho­váva deti, stará sa. Ale ni­kdy nie je pri svo­jej par­tnerke. Vždy je hla­vou nie­kde inde, i keď fy­zicky môže stáť vedľa nej. A to ženu ne­sku­točne desí a ubíja.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

„Cí­tim, že ma be­rie ako sa­moz­rej­mosť. No ne­vidí, že aj  ja mám svoje túžby a sny. Nie som len sú­čas­ťou in­ven­táru,“ vraví jedna zo žien. S jej ná­zo­rom sa však sto­tož­ňuje viac žien, než by sme si mys­leli. Áno, ve­ria, že ich muž je dobrý člo­vek, šéf či za­mest­na­nec. Aj vy­ni­ka­júci otec. Len v par­tner­stve úplne zly­háva… Na­ozaj je zmys­lom man­žels­tva sa­moz­rej­mosť? Par­tneri vi­dia v sebe is­totu a pre­stanú sa sna­žiť?

Od­kaz pre všet­kých mu­žov, ktorí si za­budli vá­žiť ženu sto­jacu vedľa nich

Vraví sa, že to, čo máme, si za­čí­name vá­žiť až vtedy, keď o to pri­chá­dzame. Preto by sa najmä za­nep­ráz­dnení muži mali mať na po­zore, aby sa nez­ba­dali až vtedy, keď ve­čer nájdu prázdne miesto v po­steli. Žena je ako kve­tinka. Treba ju ne­us­tále za­lie­vať svo­jou po­zor­nos­ťou. Ne­bojte sa, vráti sa vám to. A v oveľa väč­šom me­radle. Väč­šina žien je ne­spo­koj­ných práve preto, že sa cí­tia byť ne­mi­lo­vané. Žena nie je ma­jet­kom muža. Ani jeho do­pl­n­kom. Je sa­mos­tat­nou by­tos­ťou, ktorú si treba vá­žiť a mi­lo­vať. Preto ju ne­berte ako sa­moz­rej­mosť. Skúste jej ob­čas kú­piť kvety. Po­čú­vať, čo vám ho­vorí a nie­len ne­prí­tomne ký­vať hla­vou. Na­ozaj po­tre­buje ve­dieť, že je pre vás niečo viac ako do­máci spot­re­bič. Tak isto aj pri sexe. Ne­mal by byť len vtedy, keď máte naň vy chuť. Je tu pre po­te­še­nie a pre emo­ci­onálne zblí­že­nie oboch z vás, tak by ste ne­mali na to za­bú­dať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
Photo by Pablo He­im­platz on Unsp­lash

Skúste si preto sta­no­viť métu. 5 mi­nút. As­poň 5 mi­nút denne do­kážte byť plne prí­tomní pre svoju par­tnerku. Po­ze­rajte sa na ňu, nie na disp­lej mo­bilu. Po­čú­vajte ju. Dajte jej na­javo, že vám na nej zá­leží. Presne tak, ako na sa­mot­nom za­čiatku. Obom vám to ne­sku­točne pros­peje!

Z po­dob­ných dô­vo­dov môžu zo vzťahu „zdr­hnúť“ aj muži. Preto by ani je­den z par­tne­rov ne­mal vní­mať vzťah ako ab­so­lútnu sa­moz­rej­mosť. Úcta, pod­pora a vzá­jomný re­špekt  by mal byť vzá­jomný!

zdroj: trut­hin­si­de­ofyou.org

Komentáre