Ur­čite si to už za­žila ve­ľa­krát. Po fy­zic­kej stránke bol ne­sku­točne at­rak­tívny a od pr­vej chvíle sa ti pri po­hľade naňho pod­la­mo­vali ko­lená. Keď si s ním však mala trá­viť viac času, niečo tam chý­balo. Na­zvime to is­krou či šťa­vou, jed­no­du­cho ťa ne­ve­del ro­zo­smiať. My ženy pri­tom mi­lu­jeme chla­pov s hu­mo­rom!

Aj ty si si možno v mlad­šom veku na­ivne vy­be­rala cha­la­nov len podľa vzhľadu, no často si sa skla­mala. Rokmi však každá z nás na­be­rie skú­se­nosti a na mu­žovi si za­čne vá­žiť úplne iné veci. To, ako sa pri ňom cí­tiš, či ťa pod­porí v ťaž­kej chvíli alebo ro­zo­smeje, keď to naj­viac po­tre­bu­ješ. A keď na­vyše nie je la­komý a vie sa po­de­liť, tak je to úplná vý­hra.

Hod­noty, ktoré si na opač­nom po­hlaví vá­žime, pri­tom často hľa­dáme aj v zná­mych osob­nos­tiach, ktoré môžu byť akýmsi “role mo­de­lom” toho, aký má náš bu­dúci par­tner byť.

Pre mňa je ta­kýmto ide­álom na­prí­klad Ma­tej “Sajfa” Cifra. Si prek­va­pená? Možno vy­zerá ako z inej pla­néty, ale je ty­pom muža, s kto­rým ťa ži­vot ni­kdy ne­o­mrzí. A ešte k tomu má pre teba prek­va­pe­nie – klikni sem a zisti viac. 

Dobré srdce

Možno sa to nezdá, ale na­vo­nok vtipný muž je zvy­čajne vo vnútri cit­livý. Do­konca si možno aj pop­lače na svo­jej svadbe. Saj­fo­vej man­želke tak mô­žeme len ti­cho zá­vi­dieť. Svoju po­pu­la­ritu Sajfa vy­užíva aj na pro­pa­gá­ciu pros­peš­ných ak­ti­vít, na­prí­klad pre deti.

Ak­tu­álne je tiež ako mi­mo­zemš­ťan tvá­rou sú­ťaže o zlaté iP­hony, Mac­Bo­oky a ďal­šie ceny, do kto­rej sa mô­žeš ešte 10 dní za­po­jiť aj ty. Stačí si za­lo­žiť účet v Tatra Banke a tvoj roz­po­čet na fas­hion ná­kupy môže byť bo­hatší o 30 eur – viac o sú­ťaži náj­deš tu.

Do po­hody aj ne­po­hody

Nie je nič hor­šie, ako mať po svo­jom boku člo­veka, ktorý ťa v ťaž­kej chvíli svo­jím pe­si­miz­mom po­topí ešte niž­šie. S vtip­ným mu­žom by sa ti to ne­stalo. Vtip si to­tiž často za­cho­váva aj v naj­ťaž­šej chvíli, na­prí­klad keď leží zra­nený v ne­moc­nič­nej po­steli.

Ak má preto tvoj pria­teľ ori­gi­nálny zmy­sel pre hu­mor, prav­de­po­dobne bude skve­lým par­tne­rom do po­hody aj ne­po­hody, pre­tože aj ten naj­še­di­vejší mo­ment v ži­vote vie spra­viť fa­reb­ným. Chvíle tráp­neho ti­cha s ním is­totne ne­za­ži­ješ.

Ne­be­rie sa vážne

Ur­čite po­znáš typy mu­žov, kto­rých keď hu­morne pod­pich­neš, re­a­gujú zo­stra či ukriv­dene. Nie je nič hor­šie ako muž, ktorý be­rie seba a ži­vot prí­liš vážne. Sa­moz­rejme je po­trebná ide­álna miera a nie každá si­tu­ácia je vhodná pre vtípky.

Ak si však muž vie zo seba vy­stre­liť tak ako Sajfa vo svo­jich vlo­goch a re­lá­ciách a ne­robí mu naj­menší prob­lém pre­zliecť sa za li­go­ta­vého mi­mo­zemš­ťana, je voľ­bou číslo je­den. Ta­kýto chlap nemá pre­hnane veľké ego a dá sa na­ho­vo­riť na každú bláz­ni­vosť.

Čo ty? Ulo­vila si si už svojho “Sajfu” alebo ešte stále hľa­dáš? 🙂

 

Komentáre