Pred­tým, ako za­čneš kri­ti­zo­vať nad­pis článku, za­mysli sa. A de­fi­nuj nor­mál­nosť.

Na svete je mi­liarda ľudí a pre kaž­dého z nás je nor­málne niečo iné. Každý z nás je je­di­nečný a každý z nás má svoje pred­stavy o bu­dúc­nosti, o práci, o šťastí …

Ja pí­šem, pre­tože keď ho­vo­rím, ni­kto ma ne­po­čúva. Keď pí­šem, mô­žem byť sama se­bou, ne­mu­sím sa na nič hrať, tak ako ma na­učila spo­loč­nosť. Do kaž­dého článku dá­vam kus svojho srdca a osob­nosti. Pí­šem, pre­tože si tak vy­tvá­ram svoj do­ko­nalý svet. Pre­tože som  šťastná, keď pí­šem. A to predsa je dô­le­žité, no nie?

pe­xels.com

Nor­mál­nosť je ne­nor­málne slovo. Pre kaž­dého je iné a inak de­fi­no­vané. Nie­ktorí ľu­dia pra­cujú ako pre­daj­co­via v ob­chode, nie­kto je čaš­ní­kom, nie­kto je pod­ni­ka­te­ľom, nie­kde inde sú zase vý­borní le­kári .. ale mnoho ľudí na svete píše knihy a sú spi­so­va­teľmi.

Máme spi­so­va­te­ľov, vďaka kto­rým oží­vajú je­di­nečné svety fan­tá­zie, lásky a dobra. Vy­tvá­rajú kú­zelné knihy, kde sa každý je­den člo­vek, ktorí mi­luje knihy, nájde. Ho­vorí sa, že ten najs­mut­nejší au­tor, vy­tvára najk­raj­šie prí­behy.

Takže .. pre mňa je ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou pí­sa­nie. Pí­sa­nie je pre mňa nor­málne. Je to niečo, pri čom som na­ozaj šťastná.

„Na pí­saní nie je nič zlo­žité. Všetko čo ro­bíš je, že si sad­neš za pí­sací stroj a kr­vá­caš.“

Er­nest He­min­gway

pe­xels.com

Ten ci­tát je viac prav­divý ako si mys­líš. Pí­sa­nie do ur­či­tej miery po­máha zvlá­dať ťažké si­tu­ácie. Keď máš plnú hlavu myš­lie­nok, vy­píš sa. Keď ne­vieš nie­komu niečo po­ve­dať, na­píš mu to. Keď  nie si zás­tan­com e-mailu, na­píš mu list.

Do pí­sa­nia dá­vam svoje zlo­mené srdce, všetky moje ná­lady a to ma drží na žive. Je to niečo ohromné. Môj ná­zor je taký, že pí­sa­nie je naj­lepší liek na zni­ču­júci ži­vot. A ešte keď vi­dím, koľ­kým ľu­dom to po­máha, je to krásne.

Pre­tože svet skôr či ne­skôr zlomí kaž­dého. A po­tom sú mnohí zlo­mení na ne­správ­nym mies­tach, ale pí­sa­nie ich zbli­žuje.

Pí­šem preto, pre­tože často krát moje listy vy­stihnú pod­statu mo­jich ci­tov a myš­lie­nok viac, ako by som mala ho­vo­riť.

Pí­sa­nie je dar. Je to ra­dosť. Je to ži­vot. 

Komentáre