Lebo te­raz  jed­no­du­cho ten pravý nie je. Smutné? Bo­les­tivé? Ale prav­divé .. a nuž, pravda nie je sexy. 

„Už zase mám zlo­mené srdce, po­vieš si. Ten cha­lan ťa ne­chal len tak stáť na ulici a bez zby­toč­ných rečí od­išiel. Je to dávno, čo si ne­bola za­mi­lo­vaná, no on v tebe ten stra­tený cit znova na­šiel a znova aj po­cho­val. 

Je toho veľa…mám na mysli spo­mienky. Veľa krás­nych chvíľ, veľa ne­ko­neč­ných ob­jatí, mnoho taj­ných boz­kov, keď vás ni­kto ne­vidí. Sama vieš, že to ne­bola plytká láska. Že me­dzi vami fun­go­vala ché­mia aj bez slov, že sta­čil je­diný po­hľad a ve­deli ste, na čo ten druhý myslí. 

Chy­til ťa za ruku a krá­čali ste v ús­trety va­šej spo­loč­nej bu­dúc­nosti. Mali ste plány, mali ste sny, mali ste am­bí­cie  a chceli ste do­siah­nuť všetko spolu. 

zdroj: pop­su­gar.com pop­su­gar.com

Obi­dvaja ste mi­lo­vali prí­rodu, ti­cho, po­koj a zvie­ratá. Dú­fala si, že bude tvoj po­sledný. A on? On tak dlho ča­kal. Ča­kal na teba, na ženu, ktorú bude mi­lo­vať úp­rimne a z ce­lého srdca. Tak, ako teba.“ 

No ja, a viem že aj ty (po tejto skú­se­nosti) ve­ríš, že mô­žeš stret­núť tú pravú osobu. A ty si ju stretla. Si si istá. Lenže nie je ten správny čas. Nie dnes. Nie zaj­tra. A nie ani do naj­najb­liž­šej bu­dúc­nosti. Pri­znaj si to.

On je je­dom pre tvoje čisté srdce. A ty si pre neho moc hek­tická, si veľký chaos. Mu­síte strá­viť čas osa­mote, a možno ani nie tak o sa­mote, ako od seba. Nie vo vzťahu.

Vy­dáš sa po svo­jej vlast­nej ceste. On po tej svo­jej a na konci po­cho­píte, prečo vám to spolu vtedy ne­vyšlo. Ne­boli ste na seba pri­pra­vení. Ne­boli ste vy­spelí a boli ste len „za­mi­lo­vané deti“.

Ne­sil to. Nechci lásku na silu a práve preto, že ty ju chceš hneď te­raz. 

Do­spe­ješ, utrie­diš si ži­vot a po­tom ho znova stret­neš. V Pa­ríži, na ulici, v ka­viarni, v kine … láske na­ozaj ne­zab­rá­niš, keď má prísť. Ale ani ju ne­do­nú­tiš aby zo­stala, keď má od­ísť. 

Ak toto po­cho­píš, bu­dete sa s tým pra­vým tak silno ľú­biť, ako len vaše srd­cia zvládnu.

Komentáre