Ba­ran: 21. ma­rec – 19. ap­ríl

Si ne­tr­pez­livá. Ro­bíš chyby bez toho, aby si si to uve­do­mila a ospra­vedl­nila sa. Si veľmi cie­ľa­ve­domá a preto ťa nie­kto môže brať ako prí­liš aser­tívnu a možno to v ko­neč­nom dô­sledku môže pô­so­biť lacno.

Býk: 20. ap­ríl – 20. máj

Veľmi ľahko sa za­mi­lu­ješ a opo­vr­hu­ješ vzťahmi, ktoré dlho ne­vy­dr­žia. Často kon­číš so zlo­me­ným srd­com, pre­tože nie každý to vníma ta­kisto, ako ty. Vždy sa sna­žíš kaž­dému vy­ho­vieť a lásku be­rieš ako zod­po­ved­nosť, ktorá nie je len lac­nou zá­le­ži­tos­ťou a rých­lou voľ­bou z nudy či z osa­me­losti.

Blí­ženci: 21. máj – 20. jún

Tech­no­ló­gia ti po­máha a uľah­čuje ti ran­de­nie. Mi­lu­ješ zo­znamky a rôzne ap­li­ká­cie, kde mô­žeš stret­núť množ­stvo zau­jí­ma­vých ľudí a po­ten­ciál­nych par­tne­rov. Často ťa to však do­stáva do si­tu­ácií, kedy je to už skôr otravné a una­vuje ťa to. Tak­tiež už máš po­cit, že na zo­znám­kach svojho vy­sní­va­ného muža ne­stret­neš.

Rak: 21. jún – 22. júl

Chceš niečo ne­ko­nečné a zau­jí­mavé, nie do­časnú rých­lovku, ktorá ťa aj tak unudí. Ap­li­ká­ciam, kde sa mô­žeš zo­zná­miť, na­ozaj ne­ro­zu­mieš a po­va­žu­ješ ich za zby­točné, pre­tože vieš, že tam ni­koho nor­mál­neho ne­stret­neš.

Lev: 23. júl – 22. au­gust

Ran­de­nie prí­liš ne­rie­šiš a ne­jako to ani ne­ana­ly­zu­ješ. Be­rieš to ako no­vo­dobý trend a čo príde, to príde. Ne­máš však žiadnu ap­li­ká­ciu na zo­zna­mo­va­nie a dá­vaš pred­nosť nor­mál­nemu a hlavne spon­tán­nemu stret­nu­tiu.

Panna: 23. au­gust – 22. sep­tem­ber

Ne­zná­šaš zmie­šané sig­nály a ne­zmy­selné stret­nu­tia. Si čestná a ne­chá­peš, ak to s te­bou nie­kto ne­myslí vážne a po­núka ti len rýchly vzťah. Si sa­mos­tatná by­tosť, ktorá vie, čo má rada a aká je a preto po­hŕdaš dneš­nými vzťahmi a ran­de­ním cez zo­znamky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Váhy: 23. sep­tem­ber – 22. ok­tó­ber

Si prí­liš milá a ľu­dia to ve­dia zne­uží­vať. Ne­rie­šiť zo­znamky, no ne­máš s nimi prob­lém a ak ťa nie­kto na­ho­vorí, rada ich vy­uži­ješ. Lásku vní­maš ako niečo pre­nád­herné a ve­ríš, že dnešné mo­derné vzťahy sú rov­nako silné a stále, ako tie z mi­nu­losti.

Škor­pión: 23. ok­tó­ber – 21. no­vem­ber

Ne­máš prob­lém s mo­der­ným ran­de­ním a vlastne si ho cel­kom uží­vaš. Príde ti to cel­kom vtipné a zau­jí­mavé, pre­tože ťa vzťahy z mi­nu­losti nu­dia. Ne­máš prob­lém s ro­má­ni­kom na párty alebo len s krát­ko­do­bým vzťa­hom na pár me­sia­cov. Ran­de­nie je proste sranda.

Stre­lec: 22. no­vem­ber – 21. de­cem­ber

Ne­zná­šaš pred­stie­ra­nie nie­čoho, čo ne­exis­tuje. Máš po­cit, že presne o tom sú dnešné vzťahy a dá­vaš pred­nosť jed­no­du­chosti a kla­sike. Si veľká ro­man­tička a dvaš pred­nosť ve­čeri pri svieč­kach ako ne­ja­kej párty či kinu.

Ko­zo­ro­žec: 22. de­cem­ber – 19. ja­nuár

Za ide­álne rande po­va­žu­ješ jazdu au­tom a vý­let do Me­káča, kde sa dobre na­jete pri po­čú­vaní dob­rých pes­ni­čiek. Dnešná rýchla doba sa ti páči a ta­kisto sa ti pá­čia aj mo­derné vzťahy, ktoré sú z veľ­kej časti o spon­tán­nosti a skve­lých mies­tach.

Vod­nár: 20. ja­nuár – 18. feb­ruár

Si sta­ro­módna duša. As­poň tak ťa vníma tvoje oko­lie, ktoré ti to sem-tam vy­číta, no teba to vô­bec ne­zau­jíma. Máš svoj ná­zor a je ti jedno, čo ho­vo­ria druhí. Od lásky oča­ká­vaš vzpla­nu­tie a úplne za­mi­lo­va­nie sa. Opo­vr­hu­ješ dneš­nými vzťahmi a si ná­zoru, že na dobré sa oplatí po­čkať.

Ryby: 19. feb­ruár – 20. ma­rec

Nie­kedy až vy­stra­šíš iných ľudí svo­jou prí­liš­nou lás­ka­vos­ťou a od­da­nos­ťou. Lásku be­rieš ako naj­vyš­šiu formu by­tia a to sa ti už ve­ľa­krát vy­pom­stilo. Neb­rá­niš sa zo­znam­kám, no hľa­dáš nie­koho, kto s te­bou strávi celý ži­vot.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre