Ko­láče, ob­látky, ja­bĺčka, vôňa bo­ro­vice a v te­le­ví­zií je ktosi sám doma 🙂 Vôňa a ná­lada v tomto ob­dobí sa nedá po­pí­sať a mnohí toto nos­tal­gicko mi­lu­jeme. Ako malí sme mi­lo­vali Via­noce najmä kvôli dar­če­kom, no po­stu­pom času sme na nich na­šli niečo oveľa ča­ro­vnej­šie.

Stáť na mieste je ži­votu vý­smech.

Koľko máš ro­kov? 20? Či viac? Pre­tože presne toľko Via­noc si už pre­žila. V mo­jom prí­pade 25 rov­na­kých Via­noc. No keďže rada ži­vot ži­jem, nie pre­ží­vam, po­cit po­treby okú­se­nia tohto ob­do­bia inak, ma vy­hnal zo zóny kom­fortu. A rovno pod palmy! Ve­čer -5°C a sych­ravo, ráno o 9000 ki­lo­met­rov ďa­lej 29°C a s vô­ňou pre­zre­tých ana­ná­sov vo vzdu­chu. Cieľ des­ti­ná­cie – Do­mi­ni­kán­ska re­pub­lika.img_2966foto: au­torka článku

Pred­via­nočný zhon sa ťa ne­týka

Veru…je­diný stres, čo sa tu dá za­žiť, je strach z pa­da­jú­ceho do­zre­tého ko­kosu rovno z palmy. Ba do­konca aj to je tu šťas­tie – do­mo­ro­dec ti ho ma­če­tou ra­zom pre­mení na la­hodný ná­poj. Títo ľu­dia ne­poz­najú náh­le­nie. Mi­lujú to málo, čo majú.

Po­kiaľ na Slo­ven­sku ob­chá­dzame už tre­tí­krát par­ko­visko pri ob­chod­nom cen­tre, zú­falo hľa­da­júc miesto na za­par­ko­va­nie a ná­kup dar­če­kov znep­rí­jem­ňuje tla­čiaci sa dav, na opač­nom konci sveta ti Do­mi­ni­ká­nec z diaľky a s úsme­vom máva te­šiac sa tvo­jej náv­števe, hoc ťa vô­bec ne­pozná, nemá pred­sudky!beach-1868047_960_720foto: pi­xa­bay.com

Káva z čerstvo pra­že­ných zŕn tam chutí tak inak… po­koj­nej­šie…

Aký bol tvoj toh­to­ročný via­nočný zá­vod? Ho­díš do seba v rých­losti na ex kávu, aby si so si­lami zvládla tu aj tam­ten out­let, v honbe za do­ko­na­lým dar­če­kom. No „tam“ je to iné! Kávu tam pi­ješ najmä zo zve­da­vosti – ako chutí „tá na­ozaj­stná“, hoc pri­pra­vená sta­ruč­kou do­mo­rod­ky­ňou do ešte star­ších šá­lok. Ve­dela si, že do­zreté ká­vové zrná vy­ze­rajú asi ako brus­nice a chu­tia slad­šie ako su­rové ka­ka­ové bôby? coffee-747602_960_720foto: pi­xa­bay.com

Exo­tické ovo­cie zo su­per­mar­ketu? Už ni­kdy viac!

Cesta do exo­tic­kých kra­jín, nie prí­liš ovplý­va­jú­cich bo­hat­stvom, veľa člo­veka na­učí. Ľu­dia sú skromní, mi­lujú to málo, čo majú. Ne­pot­re­bujú do­ve­zené plo­diny od vý­myslu sveta. Sta­čia im tie ich. Tie, čo si sami doma vy­pes­tujú. Ich vôňa a chuť je taká omamná, úplne iná ako po­znáte zo su­per­mar­ketu… Tak ako sa ni­čomu ne­vy­rovná chuť čerstvo od­tr­hnu­tej pa­páje do­zre­tej do­zlata na strome v tejto kra­jine, tak sa ne­vy­rovná ni­čomu vôňa na­šich ja­bĺčok do­zre­tých na na­šej záh­rade. Na­učme sa mi­lo­vať to „svoje“, naše do­mov­ské, je to úžasné, len si to málo vá­žime! papaya-771145_960_720foto: pi­xa­bay.com

S man­že­lom sme si da­ro­vali pod strom­ček tento rok Via­noce pod pal­mami. Žiadne dar­čeky ani pe­niaze ne­na­hra­dia po­zna­nie ozaj­st­ného po­koja a pod­staty týchto sviat­kov. Naj­väč­ším da­rom pre mňa bol čas, ktorý som mohla strá­viť s mi­lo­va­nou oso­bou, po celú dobu do­vo­lenky, celé via­nočné sviatky…

A či ešte nie­kedy také Via­noce pod­nik­neme? Sa­moz­rejme! Ale zo­be­rieme aj svoju ro­dinu 🙂

img_3045foto: au­torka článku

Ne­otá­ľaj, via­nočné ter­míny do­vo­le­niek sú hneď fuč a len first mi­nute, tak na­plá­nuj už te­raz svoje ďal­šie Via­noce.

Do­vi­de­nia, upo­náh­ľané európ­ske sviatky!

20161223_112832foto: au­torka článku

Komentáre