Ba­ran: 

Bo­jíš sa, že sa sta­neš nud­ným vo vzťahu.

Býk: 

Za­ned­bá­vaš svoje vlastné srdce a svoje po­treby.

Blí­ženci:

Vždy si okolo seba sta­viaš steny a múry.

Rak:

Ešte stále ne­vieš za­bud­núť na mi­nu­losť.

Lev:

Tvoja in­ten­zita pre­ží­va­nia po­ci­tov je nie­kedy za­stra­šu­júca.

unsp­lash.com

Panna:

Vždy dá­vaš seba na po­sledné miesto.

Váhy:

Si úplne vy­stra­šená z dl­ho­do­bého zá­väzku.

Škor­pión:

Si po­sad­nutá ma­lič­kos­ťami a nad všet­kým moc pre­mýš­ľaš.

Stre­lec:

Vá­haš a ča­káš so všet­kými roz­hod­nu­tiami až do po­sled­nej chvíle.

Ko­zo­ro­žec:

Stále ob­vi­ňu­ješ dru­hých z toho, že ro­bia chyby.

Vod­nár: 

Izo­lu­ješ sa od od­stat­ných a moc ťa ne­láka spo­lo­čen­ský žvot.

Ryby: 

V nie­kto­rých prí­pa­doch si až prí­liš ide­a­lis­tická.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre