Ba­ran:

Ne­vy­uží­vaš čas a ener­giu na veci, ktoré by sa mohli zlep­šiť alebo by si sa mohla zlep­šo­vať ty. Či už je to práca, ktorá ťa nudí, prie­merný par­tner alebo ne­dos­ta­tok in­špi­rá­cie, ktorú mmo­men­tálne po­ci­ťu­ješ.

Býk:

Si pri­veľmi pra­co­vitá a nie­kedy si na seba tvrdá. Mys­líš si, že do práce treba dať 100% ale bý­vaš veľmi vy­čer­paná a na  sú­kromný ži­vot ti ne­zos­táva voľný čas.

Blí­ženci:

Tvoj ži­vot je veľmi ru­tinný, do­predu sa dá pred­po­ve­dať čo bu­deš ro­biť.  Mu­síš vrá­tiť viac ad­re­na­línu do svojho ži­vota. Za­žiť viac no­vých vecí.

Rak: 

Naj­dô­le­ži­tej­šie sú pre teba vzťahy – s pria­teľmi, s ro­di­nou, s par­tne­rom. Ak sa po­há­date, tak to veľmi ovplyvní tvoj ži­vot a za­čneš mať dep­re­sie. Treba zme­niť pro­stre­die.

Lev: 

Veľmi dô­le­žitá je vá­šeň, ume­nie a ori­gi­na­lita. Ak tvoja kre­a­ti­vita upadá, ne­značí to nič dobré. Ot­vor oči, vo fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú.

Panna:

Mi­lu­ješ pra­co­vať a tým si roz­ši­do­vať svoju in­te­li­gen­ciu. Ale tvoja po­sad­nu­tosť prá­cou je taká, že si až prí­liš veľmi na seba kri­tická. Skús sa ob­čas aj po­chvá­liť, máš za čo, ver mi.

Váhy:

Mu­síš pre­stať byť ma­te­ria­lis­tka. Máš prí­liš veľa vecí, ale nič si ne­vá­žiš. Čo mu­síš po­cho­piť je to, že me­nej nie­kedy zna­mená oveľa viac. Hlavne bu­deš viac šťast­nej­šia a voľ­nej­šia, ak sa zba­víš nie­kto­rých vecí.

Škor­pión:

Strá­viš veľa času tým, že máš pria­te­ľov, ktorí sa ne­za­jí­majú o nič. Si veľmi ak­tívny člo­vek a tvoji pria­te­lia sú le­niví, mu­síš nájsť niečo zau­jí­ma­vej­šie, inak sa unu­díš k smrti.

zdroj: Unsp­lash.com

Stre­lec:

Mi­lu­ješ zmeny a ne­stá­losť. Mi­lu­ješ to, ako za­kaž­dým, keď si spl­níš cieľ, máš hneď ďalší a ďalší. No ak to pôjde prí­liš prud­kým tem­pom, nie je to dobré zna­me­nie, mô­žeš sa zrú­tiť.

Ko­zo­ro­žec:

Mu­síš si vy­brať me­dzi pra­co­vi­tým a úspeš­ným ži­vo­tom, ale mu­síš byť zá­ro­veň aj šťastná alebo spo­kojná. Roz­ho­do­va­nie ťa mučí a ne­máš to rada.

Vod­nár:

Si veľmi za­pá­lená pre dô­le­žité veci, že tie ma­lič­kosti ti ute­kajú popri prs­toch a po­tom nie si spo­kojná, pre­tože sa ne­vieš te­šiť z ma­lých vecí a po­kro­kov. Teš sa aj z ma­lých vecí, tvo­ria jednu veľkú.

Ryby:

Si ne­uve­ri­teľná sú­citná, em­pa­tická a zve­davá žena. Čo je z časti skvelé, no na dru­hej strane to môže aj pre­ká­žať. Skús  rad­šej ľudí spoz­nať a spria­te­liť sa s nimi skôr, ako im za­čneš ho­vo­riť niečo o sú­kro­mií.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre