Tu­lác­tvo je silná, vro­dená túžba ob­ja­vo­vať a ces­to­vať.

Pre sú­čas­ných mla­dých ľudí zna­mená ces­to­va­nie skôr blú­de­nie po Pin­te­reste, sle­do­va­nie úč­tov po­me­no­va­ných na­prí­klad „Happy Tra­vel Vi­bes“ alebo ne­ko­nečné sr­dieč­ko­va­nie úžas­ných fo­tiek zo sveta na Ins­ta­grame. Čí­tame o tom knihy, po­ze­ráme se­riály ako „Tiny House Na­tion.“

Naša pred­sta­vi­vosť je nie­kedy za­pl­nená ob­razmi o spon­tán­nom ces­to­vaní za pár eur na deň. Ale dnešná tech­no­lo­gická, po pe­nia­zoch hladná a úspe­chom po­sad­nutá spo­loč­nosť robí túto myš­lienku často ne­mož­nou a tak ne­po­kla­dáme po­dobný ži­vot za „pri­ja­teľný“.

Takže sa dr­žíme toho, čo vieme. Ideme do školy, zís­kame ti­tul, do­sta­neme prácu v ne­ja­kej spo­loč­nosti a (ak máme as­poň tro­chu šťas­tie) tak do­stá­vame ob­časné pré­mie.

Nie je to zlé. Je to vlastne cel­kom po­hodlné.

Je, až kým si ne­uve­do­míme, že účty za elek­trinu, auto a dane nás dr­žia doma. Sna­žíme sa splá­cať všetky tieto dlhy a za akú­koľ­vek aj men­šiu do­vo­lenku sa cí­time pre­vi­nilo. Ale ne­mali by sme sa tak cí­tiť, po­kiaľ ide o ces­to­va­nie.

Člo­vek je v pod­state na to ur­čený. Nohy máme pre ne­jaký dô­vod. Možno si nie­kde vi­dela ten ci­tát „Ak sme boli stvo­rení na to ostať na jed­nom mieste, mali by sme ko­rene na­miesto nôh“ či už ako te­to­va­nie alebo na ins­ta­grame.

Nech­cem po­su­dzo­vať moju ge­ne­rá­ciu. Aj ja sle­du­jem po­dobné účty a nie len je­den, slin­tám nad kaž­dou fot­kou a v hlave si zo­sta­vu­jem list že­laní čo spra­vím „keď bu­dem veľká“. Iba si mys­lím, že by sme sa mali za­mys­lieť nad tým ci­tá­tom.

Všetky pe­niaze čo za­ro­bíme spra­via náš ži­vot jed­no­duch­ším, to je pravda. Ale, či už ve­ríš v niečo alebo nie, nič z toho si po smrti so se­bou ne­vez­meš. Možno je teda divné keď to tvr­dím ja, ale mys­lím si, že ži­vot by ne­mal byť iba o ma­te­riál­nych ve­ciach.

Mal by byť o pria­teľ­stvách ktoré si vy­tvo­ríme, o dob­rých skut­koch, ktoré pre nich spra­víme. Malo by byť pre nás možné vi­dieť vý­chod slnka nad Grand Ca­ny­o­nom alebo ro­biť jednu z tých smieš­nych póz pri Veži v Pise.

tumblr_static_tumblr_static_7884jausdkg8s0oowcok44oss_640foto: tum­blr

A preto sa ťa pý­tam. Si šťastný/á so svo­jim ži­vo­tom? Od­lo­žila si ne­jaké sny, keď si zís­kala tú prácu? Áno, od­po­vede na tieto otázky môžu viesť k exis­tenč­nej kríze. Ale aj tá je nie­kedy po­trebná.

Tak pre­hod­noť svoj ži­vot. Urči si pri­ority a od­lož ko­nečne ten mo­bil. Skús to za­žiť na­plno a maj z toho ra­dosť.

foto: tum­blr

Komentáre