Máš málo ener­gie? Cí­tiš únavu aj po 8, 10 či 12-ho­di­no­vom spánku? Nie si sama. Spá­nok je pre teba dô­le­ži­tejší, ako si mys­líš. Ale ak po­ci­ťu­ješ tak­mer každý deň po­trebu zdriem­nuť si, niečo ne­bude s te­bou v po­riadku. Možno za to môže aj je­den z týchto dô­vo­dov.

• Ne­dos­ta­tok te­ku­tín

Bez adek­vát­neho príjmu te­ku­tín klesá náš krvný tlak, spo­ma­ľuje sa pre­nos kys­líka do mozgu, čo môže spô­so­biť, že sa cí­tiš vy­čer­pane. Ak si ospalá aj po osem­ho­di­no­vom spánku, zvýš prí­jem te­ku­tín. Množ­stvo sa líši a zá­leží na mno­hých fak­to­roch, vše­obecne však platí, že by si mala po­čas dňa as­poň tri­krát nav­ští­viť to­aletu. Od­po­rúča sa šesť až osem po­há­rov te­ku­tín.

• Stále sa ne­cí­tiš sviežo? Čo ak je na vine štítna žľaza?

Hy­per­ty­re­óza zna­mená, ak hor­móny štít­nej žľazy ne­do­kážu do­sta­točne kon­tro­lo­vať tvoj spá­nok. Je to bežná prí­čina toho, že si spíš prí­liš veľa. Ak si stále una­vená, ale vieš, že spánku bolo až nad­mieru, mala by si si ne­chať zo­brať krv. Z nej ve­dia le­kári ľahko po­sú­diť čo sa s te­bou deje.

• Dô­vo­dom môže byť aj al­ko­hol

Väč­šia po­lo­vica z nás siahne ve­čer pred spa­ním po po­hári vína v prie­mere dva­krát do týždňa. Aj keď ti al­ko­hol po­máha upo­ko­jiť sa alebo zre­la­xo­vať tak­mer hneď po po­žití, môže ob­me­dziť kva­litu tvojho spánku. To­xické látky ob­sia­hnuté v al­ko­hole na­rú­šajú spán­kový cyk­lus a za­me­dzujú ti do­priať si hl­boký spá­nok.

• Mô­žeš mať spán­kové ap­noe

Je malá šanca, že ho máš, keďže ním trpí len zhruba 3 – 7 % po­pu­lá­cie. Nie je to nič prí­jemné, po­ru­cha sa vy­zna­čuje pre­stáv­kami v dý­chaní s mi­ni­málne 10 se­kun­do­vým trva­ním a vý­sky­tom viac ako 10 pre­stá­vok na jednu ho­dinu spánku. Tí, ktorí ním tr­pia sa bu­dia viac­krát za noc, mnohí tvr­dia, že si to ani ne­pa­mä­tajú. Keďže je kva­lita spánku niž­šia, je­di­nec spí au­to­ma­ticky dl­h­šie.

• Aj tvoje du­ševné zdra­vie vie byť prí­či­nou

Ak máš dep­re­siu, ne­zna­mená to hneď, že bu­deš spať au­to­ma­ticky dl­h­šie, len sa ti ťaž­šie vstáva, čo ná­sledne ve­die k tomu, že chceš ostať v po­steli dl­h­šie, aj keď to fy­zicky ne­pot­re­bu­ješ. Takže ak vstá­vaš s po­ci­tom, ako zase zvlád­neš če­liť dňu, ktorý máš pred se­bou, mala by si to rie­šiť s od­bor­ní­kom.

• Možno ti chý­bajú nie­ktoré ži­votne dô­le­žité mi­ne­rály

Hor­čík alebo mag­né­zium hrá veľmi dô­le­žitú úlohu v ži­vote člo­veka. Nie­len že po­máha pri sva­lo­vici, pod­po­ruje zdra­vie srdca, ale po­máha aj pri za­spá­vaní. To zna­mená, že jeho ne­dos­ta­tok ťa ne­chá cí­tiť sa le­tar­gicky. Na­chá­dza sa v lis­to­vej ze­le­nine a orieš­koch, jeho náh­rada z le­kárne môže po­môcť tiež.

 

Zdroj: har­pers­ba­zaar.com

Komentáre