„Dnes je pia­tok tri­nás­teho, ne­bo­jíš sa?“ alebo „Mu­síme si dá­vať po­zor, dnes je pia­tok tri­nás­teho,“ sú vý­roky, ktoré stále často po­čú­vam od ľudí okolo seba. Ako je to možné, že na­priek na­šej mo­der­nej dobe v 21. sto­ročí stále pod­ve­dome vní­mame, že tá mačka čo nám pre­behla cez cestu, bola práve čierna a má to pre nás cel­kom iný vý­znam, ako keby mala inú farbu?

tumblrfoto: tum­blr

Áno, na­zý­vame sa mo­der­nými ľuďmi a ho­vo­ríme, že nie sme po­ver­čiví. Ako by sme predsa mohli ve­riť vý­plo­dom sta­ros­vet­ských fan­tá­zií? Veľká väč­šina po­vier, ako ich po­známe v dneš­nej po­dobe vznikla za čias stre­do­veku, keď ľu­dia po­tre­bo­vali pri­sú­diť ne­šťas­tia v ich ži­vo­toch nie­čomu nad­pri­ro­dze­nému. Sa­moz­rejme, boli do­sta­točne pod­lo­žené na to, aby im so štip­kou viery v nad­pri­ro­dzeno pod­ria­ďo­vali svoje ži­voty. Po­very v na­šich hla­vách zo­tr­vá­vajú do­te­raz. Mô­žeme byť ako­koľ­vek pre­sved­čení, že si na ne ani ne­spo­me­nieme, no ur­čite sa raz za čas ne­ve­dome po­za­sta­víme nad nie­čím ira­ci­onál­nym. Svet bol vždy ne­vys­py­ta­teľný a väč­šinu ne­ga­tív­nych uda­lostí ne­vieme ovlá­dať, preto máme už na zá­klade tra­dí­cií hl­boko v mysli za­ko­re­nenú otázku „Čo ak?“ spo­jenú s po­ve­rami. Po­tre­bu­jeme ich, aby sme sa as­poň pod­ve­dome mohli vy­hý­bať prí­či­nám nášho ne­šťas­tia v ne­sta­bil­nom svete.

tumblr_o4qzmzD0aL1ujbvclo1_500foto: tum­blr

Možno sa ti bude zdať vtipné čo pí­šem, no ako prí­klad si mô­žeme uviesť Spo­jené štáty, kde v po­rov­naní s na­šou kon­zer­va­tív­nej­šou stre­do­európ­skou kul­tú­rou berú po­very o piatku tri­nás­tom ne­uve­ri­teľne vážne. Ame­rický In­šti­tút pre zvlá­da­nie stresu na­prí­klad svo­jim vý­sku­mom zis­til, že štáty stra­tia od osem­sto do de­väť­sto mi­li­ó­nov do­lá­rov len po­čas je­di­ného dňa piatku tri­nás­teho, lebo ľu­dia od­mie­tajú ísť do práce a ne­ces­tujú vô­bec, čím osla­bujú eko­no­miku. Rov­nako, čo bude pre mno­hých z nás ne­po­cho­pi­teľné, je zvý­šené ri­ziko tý­ra­nia spra­vidla čier­nych ma­čiek v ob­dobí Hal­lo­we­enu, alebo spo­mí­na­ného piatku tri­nás­teho. Tieto fakty sú na­ozaj šia­lené keď vez­meme do úvahy, že sme ľu­dia vy­uží­va­júci smart­fóny a ces­tu­jeme do ves­míru.

weheartit

foto: we­he­ar­tit

Tra­dí­cie prav­de­po­dobne ne­zme­níme. Mô­žeme ale zme­niť náš po­stoj k nim. Z psy­cho­lo­gic­kého hľa­diska môže byť nie­kedy síce fajn mať ne­jaký amu­let alebo ta­liz­man, ktorý pod­po­ruje naše ko­na­nie a se­ba­ve­do­mie, ale ne­mô­žeme sa naň spo­lie­hať. Nech sa pre nás po­ver­či­vosť ne­stáva pla­ce­bom. Tak teda buďme se­ba­ve­domé vo svo­jej pra­vej pod­state a zod­po­vedné za svoje ko­na­nie. Pekný pia­tok tri­nás­teho!

weheartit1foto: we­he­ar­tit

ti­tulná foto: wall­pa­per­cave

Komentáre