Či už pod­gu­rá­žene alebo za pl­ného ve­do­mia, s ka­ma­rátmi alebo ro­di­nou, téma Slo­ven­sko sa ob­javí tak­mer vždy. A ge­ne­ra­li­zu­jeme. Všetko je to tu zle, škols­tvo, po­li­tika, zdra­vot­níc­tvo, ľu­dia, dô­chodky, platy, za­mest­na­nosť, Ró­mo­via, vzduch …ešte aj tí psi podľa nie­kto­rých v za­hra­ničí kraj­šie šte­kajú. Už mi to príde ako ná­rodný šport. Úp­rimne, do týchto de­bát sa za­pá­jam aj ja. Rov­nako tak s mno­hými ve­cami ne­sú­hla­sím a mys­lím si, že my mladí sme bu­dúc­nosť. A preto pro­sím, choďte do za­hra­ni­čia, skúste pra­co­vať, na­čer­pajte skú­se­nosti, za­čnite štu­do­vať, stret­nite  in­špi­ra­tív­nych ľudí a učte sa. Ale vráťte sa späť. Aj ja som od­ces­to­vala zo­pár­krát, od­ces­to­valo aj nie­koľko mo­jich ka­ma­rá­tov, no všetci sme sa vrá­tili. Prečo?

Prí­roda

Je smutné, ako Slo­váci zá­vi­dia prí­rodu iným kra­ji­nám, pri­tom máme pre­krásne miesta aj tu. To, prečo to práve te­raz ne­vi­díš ako waw vec je, že si tu vy­rá­stla, a tak si na ne viac me­nej zvyk­nutá. Viem, že exis­tujú také miesta, že pri po­hľade na ne za­bud­neš čia si, no na­priek tomu máš byť na čo hrdá. Tatry, Slo­ven­ský raj,  Ochtin­ská ara­go­ni­tová jas­kyňa, ktorá je je­di­nou jas­ky­ňou svojho druhu v Európe, Her­lian­sky gej­zír, Já­no­ší­kové diery, či ce­lo­sve­tovo uni­kátne ka­menné gule a ropný pra­meň na Ky­su­ciach alebo taký Spiš­ský hrad… Takto by som mohla po­kra­čo­vať do ale­luje. Je tu ko­pec pek­ného, a preto by si sa na to mohla sú­stre­diť aj ty.

Za­mest­na­nosť

Ak aj ty pla­češ, že si ne­vieš nájsť prácu, nie je chyba ani tak v sys­téme, ale v tebe. A preto choď, odíď už po­čas školy, na se­mes­ter, rok, celé štú­dium, alebo si tam nájdi prácu, nauč sa ja­zyk, pra­cuj na sebe. Ne­pre­mr­haj svoj dra­ho­cenný čas iba po­pí­ja­ním a dis­ko­té­kami. Slo­ven­sko je malá kra­jina a kon­ku­ren­cia tu nie je až taká vy­soká, ako v iných, zá­pad­ných kra­ji­nách. Za­mest­ná­va­te­lia sa bijú o mla­dých a múd­rych ľudí, ktorý ovlá­dajú ja­zyk. Ak sa ne­bijú práve o teba, je možno čas niečo zme­niť.

Pries­tor pri­niesť niečo nové

Ni­kdy ne­po­čú­vaj tých, čo ti vra­via, aby si zo­stala doma alebo aby si len, pre­boha, ne­šla sama. Nie! Choď a choď aj sama. Ak vy­ci­cia­vať iných (ro­di­čov, štát), tak správne. Pý­taj si na štú­dium a na skú­se­nosti. Je mnoho agen­túr, či fi­riem, ktoré po­sky­tujú granty. Choď, vzde­lá­vaj sa, zau­jí­maj sa… a vrá­tiš im po­tom. Vrá­tiš im na­prí­klad, keď za­čneš pod­ni­kať. Áno viem, že si­tu­ácia pre pod­ni­ka­te­ľov u nás nie je naj­lep­šia, ale ni­kde to nie je na 100% su­per. Od­ku­káš, spoz­náš a uvi­díš,  koľko vody na­mú­tia dobré star­tupy. Naj­lepší pries­tor pre pod­ni­ka­nie a pri­ná­ša­nie no­vi­niek je tam, kde je na to pries­tor (in­špi­rá­ciou ti v ur­či­tom smere môže byť kľudne aj re­dak­cia Od­zadu).

Sú­časť spo­loč­nosti

Aj ty si sú­čas­ťou spo­loč­nosti. Ak ti vtip: „Slo­vak sa roz­práva so Slo­vá­kom. Ako sa máš? Dobre…Ty sviňa,“ príde veľmi vý­stižný, ho­vo­ríš tak aj o sebe. Ak sa ti niečo ne­páči, po­stav sa a zmeň to. Kri­ti­kov, čo nič ne­ro­bia, tu máme ako opus­te­ných psov v Grécku. Ne­mu­síš ísť hneď do po­li­tiky. Takú ne­zis­kovku alebo hnu­tie si mô­žeš za­lo­žiť aj sama, alebo len rob to, čo ťa baví. Zá­klad zmeny na­čr­tol už Mi­chael Jack­son v pes­ničke Man in the mir­ror, kto­rej té­mou je, že zmenu uro­bíš len tým, že za­čneš od seba. (https://www.you­tube.com/watch?v=KdIUz­Bo­owbQ)

Ne­vnu­cu­jem ni­komu svoje pre­sved­če­nie, rov­nako tak, ako ni­komu to jeho ne­be­riem. Ak sa roz­hod­neš od­ísť a ne­vrá­tiť, lebo ťa se…rie súd­nic­tvo, po­lí­cia, ko­rup­cia, atď choď. Ale ne­po­čú­vaj ná­zor člo­veka, ktorý strá­vil nie­kde iba rok. Ne­od­zr­kad­ľuje to sku­toč­nosť. Ten člo­vek ne­za­žil toľko, aby mo­hol ob­jek­tívne sú­diť, kde je čo lep­šie a ako čo fun­guje. Ok­rem toho, všimni si ten re­la­tívny kľud na Slo­ven­sku. Na kla­sické ne­bez­pe­čie, ktoré hrozí všade sa ne­na­ba­ľujú te­ro­ris­tické útoky, či týž­denné psy­cho­pa­tické streľby.

Na zá­ver trošku so­cia­lis­tic­kého zmýš­ľa­nia. Ak bu­deme všetci pra­co­vať pre spo­loč­nosť, spo­loč­nosť nám to vráti. Do­dala by som však niečo aj z No­emo­vej ar­chy: „choďte a množte sa“, lebo sa toho dô­chodku ne­do­ži­jeme 🙂

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre