Asi by sme len ťažko mohli há­dať, čo sa deje v hlave nie­koho iného. Prečo sa roz­ho­dol zo dňa na deň od­ísť a opus­tiť nás, keď sa do­te­raz všetko zdalo ide­álne. No ve­rím tomu, že ne­jedna žena sa už v po­dob­nej si­tu­ácii ocitla a ešte dlho si nad tým lá­mala hlavu. Preto je dobré mať as­poň akú takú pred­stavu o tom, prečo sa muž, ktorý ťa mi­luje, za­čne sprá­vať od­razu inak. A tu sú tie naj­čas­tej­šie dô­vody…

Cíti sa pod tla­kom

V kaž­dom vzťahu na­stane bod, kedy buď je­den alebo obaja cí­tia, že by sa radi nie­kam po­su­nuli. Spo­ločné bý­va­nie, svadba či deti. Možno si spo­me­nula, že by si rada váš vzťah nie­kam po­su­nula. On to možno ne­dal na­javo, no vnútri sa ide kvôli tomu zbláz­niť. Na to, aby sa muž ve­del za­via­zať jed­nej žene, je po­trebné, aby si bol vzťa­hom istý. A to do­cie­liš je­dine tak, že sa bu­deš o váš vzťah sta­rať, pre­ja­vo­vať lásku a uká­žeš mu, že si tu stále pre neho. Z toho ne­skôr pri­ro­dzene vy­ply­nie aj jeho túžba po ďal­ších kro­koch. A ak nie, tak uva­žuj nad tým, či ti tento chlap do­káže dať všetko to, čo od ži­vota ča­káš.

Na­ra­zili ste na „ne­istý bod“

Stáva sa to v dl­ho­do­bých vzťa­hoch, kedy sa muž za­čína cí­tiť ne­isto a roz­mýšľa o tom, kam jeho ži­vot sme­ruje. Je to to čo na­ozaj chce? Je ochotný kvôli tebe obe­to­vať svoju slo­bodu? Je dô­le­žité, aby si týmto bo­dom pre­šli všetky vzťahy. Buď ho spo­ločne pre­ko­najú alebo ich to roz­delí. Je­diné, čo mô­žeš v tomto bode uro­biť je to, že mu uká­žeš, že aj pri tebe sa môže cí­tiť slo­bodne. Si predsa bo­nus k jeho ži­votu a nie vä­ze­nie.

Je na­ozaj za­nep­ráz­dnený

Ne­od­pí­sal ti v prie­behu pol­ho­diny a ty už chy­táš pa­nický zá­chvat? Možno si na ňom až prí­liš zá­vislá. Mu­síš si uve­do­miť, že tvoj par­tner má na­ozaj dosť práce a ur­čite má aj ak­ti­vity, ktoré ro­bieva sám. V tomto prí­pade by si mala uro­biť to isté, nájdi si niečo, čo za­hltí tvoj čas, aby si ne­mu­sela zby­točne vy­tvá­rať ka­ta­stro­fálne sce­náre vo svo­jej hlave.

Za­vá­hala si

Muži ne­os­tá­vajú tam, kde sa ne­cí­tia oce­ňo­vaní. Žena, ktorú si vezme za svoju man­želku musí byť zá­ro­veň aj jeho naj­väč­šou fa­nú­šič­kou. Ak však bu­deš po­chy­bo­vať o jeho schop­nos­tiach je dosť možné, že ťa rýchlo na­hradí za nie­koho, kto ho bude ob­di­vo­vať mi­ni­málne tak, ako si to ro­bila ty na za­čiatku vášho vzťahu. Je pri­ro­dzené, že vo vzťahu sa ob­čas vy­sky­tu­júci nez­hody a hádky, no v kaž­dom prí­pade by to  malo byť vy­vá­žene do­stat­kom po­zi­tív­nych in­te­rak­cií, ktoré budú na­sle­do­vať po hádke.

Spoz­nal nie­koho iného

Na­ne­šťas­tie ľu­dia pod­vá­dzajú alebo majú len ci­tové aférky. Väč­ši­nou sa to deje vtedy, keď zo vzťahu vy­pr­chá akýsi re­špekt a láska. Keď sa muž pre­stáva cí­tiť mi­lo­vaný, za­čína tento po­cit vy­hľa­dá­vať inde. Nie­ktoré ženy majú ten­den­ciu me­niť svoje sprá­va­nie, keď sú s par­tne­rom už dl­h­šiu dobu. Nie sú tak prí­tulné, nechcú sa tak často mi­lo­vať, a svojho par­tnera za­čí­najú brať ako sa­moz­rej­mosť. Keď sa však po­tom cí­tia ohro­zené ne­ja­kou inou že­nou, za­čnú na muža na­lie­hať a vnu­co­vať sa mu. Je to chyba, sa­moz­rejme, pre­tože pr­vou re­ak­ciou muža je, že sa od­tiahne ešte viac. Naj­lep­šia vec, ktorú mô­žeš v tejto si­tu­ácii uro­biť, je ot­vo­rene sa po­roz­prá­vať o tom, že si uve­do­mu­ješ, čo sa deje, po­vieš mu čo cí­tiš a dáš mu na­javo, žeby si ho chcela späť, no zá­ro­veň mu ne­cháš slo­bodu v tom, nech sa roz­hodne tak, ako to cíti.

Zdroj: your­tango.com

Komentáre