Je to ume­nie. Také, ktoré nemá hra­nice. Vô­bec žiadne a ak aj ne­jaké sú, môže ich ke­dy­koľ­vek zo­trieť a na­novo na­kres­liť. Veľa ľudí po­va­žuje čí­ta­nie za nudné a pí­sa­nie za zvä­zu­júce. Ide o to, ako sa na to po­zriete. Ja to vi­dím ako „det­skú oma­ľo­vánku“. Máte síce vy­zna­čené ob­rysy, ale čo uro­bíte s far­bami je  na vás. Pri čí­taní alebo pí­saní li­te­ra­túry je va­šou far­bou fan­tá­zia. Každé slovo, každú vetu mô­žete po­cho­piť ako­koľ­vek. Každý z nás to môže po­cho­piť inak, i keď je to to isté slovo. To je čaro li­te­ra­túry.

Pred­sta­vi­vosť

Každý au­tor si musí naj­skôr svoj prí­beh pred­sta­viť. Je to priam ne­uve­ri­teľné a ob­di­vu­hodné. Prí­behy, ktoré mi­lu­jeme, vznikli v nie­čej hlave. To čo čí­tame si tiež pred­sta­vu­jeme a vďaka svo­jej fan­tá­zií do­tvá­rame, ale au­tor tomu dal re­álne kon­túry. Av­šak my sme tí, ktorí po­sta­vám v mysli vdýchnu ži­vot. Nie­ktorí si aj vo svo­jej fan­tá­zií do­kážu prí­beh pred­sta­viť, ale ne­do­kážu ho na­pí­sať. Sadnú si pred po­čí­tač a… nič. Je to ná­ročná hra slov. Musí to se­dieť gra­ma­ticky, musí si to ucho­vať ume­leckú vý­po­vednú hod­notu a musí to svo­jou kre­a­ti­vi­tou zau­jať. Spi­so­va­te­lia, no­vi­nári, blo­geri,… sú  ob­di­vu­hodní ľu­dia a ich práca je ne­sku­točne ná­ročná. Mnohí sa do svo­jich prí­be­hov úplne vžijú. Prí­beh sa pre nich stane priam re­a­li­tou, ne­us­tále o ňom roz­mýšľa, do­konca o ňom aj sníva. A po­tom sa musí od­pú­tať a vrá­tiť späť do re­a­lity.

“Newt Sca­man­der : "My phi­lo­sophy is that wor­ry­ing me­ans you suf­fer twice.” ― J.K. Ro­wling, Fan­tas­tic Be­asts and Where to Find Them: The Ori­gi­nal Sc­re­enp­lay . That is such a per­fect qu­ote! I find it so true. 💕 . Gor­ge­ous Fan­tas­tic Be­asts ke­y­chain by @abys­tyle_the­fa­ne­xpe­rience! They have so many awe­some fan­dom items! Use code LI­FE­IN­LIT15 when shop­ping to save 15%!! ________________________________________________________ #fan­tas­tic­be­asts #bo­ok­so­fins­ta­gram #re­a­der­so­fins­ta­gram #bo­oks­ta­gram #niff­ler #bib­li­op­hile #har­ry­pot­ter #vsco #vsco­bo­oks #vsco­cam #re­a­der #ig­bo­oks #se­ekt­he­sim­pli­city #pur­su­ep­retty #book #ig­re­ads

A post sha­red by 🇺🇸 Lisa ⚯͛⠀ོ☁︎ (@li­fe­in­lit) on

Každý prí­beh je od­kry­tím duše

Ak nie­komu uká­žete svoju zbierku fil­mov alebo kníh, pre­zra­díte mu o sebe na­ozaj veľa. Ak hrá nie­kto na ve­rej­nosti „drs­ňáčku“ a ty uvi­díš jej zbierku ro­man­tic­kých kníh, dosť to zmení tvoj ná­zor, však? A po­zrime sa na to očami au­tora. Podľa mňa sa v kaž­dom prí­behu ukrýva časť au­to­ro­vej re­a­lity. Sa­moz­rejme, je tam toho na­ozaj veľa vy­mys­le­ného. Lenže veľa vecí v prí­behu je sku­toč­ných. Au­tor mno­hým cu­dzím a ne­zná­mym ľu­ďom, nie­kedy aj ne­ve­domky, pre­zradí veci, ktoré o ňom ne­ve­dia ani najb­ližší. Pro­stred­níc­tvom prí­be­hom mu mô­žete vi­dieť až úplne do srdca. Nie­kedy je to vy­jad­rené úplne me­ta­fo­ricky, ale je to pre­jav ob­rov­skej od­vahy. Čí­ta­nie nás do­káže roz­ve­se­liť i rozp­la­kať. Pí­sa­nie môže byť akási očista. Mô­žete sa zo svo­jich prob­lé­mov, ra­dostí i strastí jed­no­du­cho vy­pí­sať. Je to pre­pl­nené emó­ciami. Je to niečo, kde mô­žete na­raz za­po­jiť srdce i my­seľ bez toho, aby sa vzá­jomne vy­lu­čo­vali. Vo svete fan­tá­zií sú to­tiž od seba úplne ne­zá­vislé, no pre­po­jené.

Náj­dite krásu li­te­ra­túry

Tvrdí sa, že mladí po­stupne pre­stá­vajú čí­tať. Podľa mňa to nie je pravda. Veď na in­ter­nete a so­ciál­nych sie­ťach čí­tame tak­mer ne­us­tále. Máme au­to­cor­rect, ktorý nám po­máha s gra­ma­ti­kou. Vraj pa­pie­rové knihy a no­viny ča­som za­niknú a úplne ich na­hra­dia tech­no­ló­gie. Možno je to še­tr­nej­šie k prí­rode, ale pre mňa je kni­hou pa­pie­rová kniha. Ide o ten do­tyk, vôňu, po­cit. Len tak v lete le­žať na pláži a čí­tať si knihu je pre mňa naj­väčší re­lax. Všetko má svoje pre a proti. Nie­ktorí čí­tajú knihu dlho s pre­stáv­kami, iní sa do knihy tak „za­žerú“, že ju pre­čí­tajú za dva dni. Je úplne jedno, či čí­tate z knihy alebo mo­bilu. Či čí­tate ro­mán, alebo blog. Dlho alebo krátko. Tým, že si čí­tate prí­beh nie­koho iného sa na chvíľu od­pú­tate od toho vášho. Ani ne­viete ako a zís­kate od­po­vede na otázky, ktoré už dlho rie­šite, pre­tože sa od všet­kého od­pú­tate. Čí­tajte a píšte, lebo knihy sú po­klady. Mô­žete ich ucho­vá­vať v mysli, na pa­pieri, v po­čí­tači, už len to, že ich vlast­níte je bo­hat­stvo.

Al­low me to share with you a few excerpts from Pride and Pre­ju­dice that I found par­ti­cu­larly elo­qu­ent 🌹 • • • "If they be­lie­ved him at­ta­ched to me, they would not try to part us; if he were so, they would not suc­ceed." • • "Gra­ti­tude, not me­rely for ha­ving once lo­ved her, but for lo­ving her still well enough to for­give all the pe­tu­lance and ac­ri­mony of her man­ner in re­jec­ting him, and all the un­just ac­cu­sa­ti­ons ac­com­pa­ny­ing her re­jec­tion." • • "There are few pe­ople whom I re­ally love, and still fe­wer of whom I think well. The more I see of the world, the more am I dis­sa­tis­fied with it; and every day con­firms my be­lief of the in­con­sis­tency of all hu­man cha­rac­ters, and of the little de­pen­dence that can be pla­ced on the ap­pe­a­rance of me­rit or sense." • • What are some of the most elo­qu­en­tly writ­ten bo­oks you­'ve read? • • #Pri­de­AndP­re­ju­dice #Ja­ne­Aus­ten #Clas­sics #Clas­sic­Bo­oks #Eli­za­beth­Ben­net #Mr­Darcy #Bo­oks #YABo­oks #YA #Re­a­ding #Bo­oks­ta­gram #Brigh­ton­Be­ach #Bo­okAnd­Be­ach

A post sha­red by H.Cort­land­Cars­tairs­He­ron­dale🇸🇦 (@ilo­vef­rie­sand­bo­oks) on

Komentáre