Rok 2017 je už skoro za nami. Skús sa po­zrieť do­zadu, čo sa za ten čas stalo, čo sa za tých 365 dní zme­nilo. Si s tým spo­kojná? Spra­vila by si nie­ktoré veci inak alebo do­konca nie­ktoré ne­spra­vila vô­bec?

12 me­sia­cov je dosť dlhá doba na to, aby sa veľa veci zme­nilo. Možno si ko­nečne opus­tila ten to­xický vzťah, ktorý ťa ťa­hal dole a nič si z neho ne­dos­tá­vala. Možno si pre­ru­šila pár kon­tak­tov s ľuďmi, ktorí ti na­miesto opory a úsmevu pri­ná­šali do ži­vota slzy a prask­nuté nervy. Možno si si na­šla lep­šiu prácu, za­čala si sa viac ve­no­vať tomu, čo ťa baví a na­pl­ňuje. Možno si sa na­učila upiecť ten skvelý ja­ho­dový ko­láč, na ktorý si sa chys­tala už dávno. Možno si sa stala lep­ším člo­ve­kom, za­čala si ľu­ďom viac po­má­hať a viac sa usmie­vaš.

zdroj: unsp­lash.com

Ale všetci sme predsa len ľu­dia a nie vždy nám vy­chá­dza všetko podľa na­šich pred­stáv. Mno­ho­krát si si po­ve­dala, že za­čneš cvi­čiť a ko­nečne si bu­deš môcť ob­liecť tie skvelé modré džínsy z vý­kladu. No ako vždy, skon­čilo to po pár dňoch, možno týžd­ňoch, a opäť si sa ocitla v cuk­rárni s ka­moš­kami pri ko­láči s ká­vou. Bola si od­hod­laná, že ten­to­krát to vy­jde, bu­deš kraj­šie vy­ze­rať a lep­šie sa cí­tiť. No po čase si sa sama seba pý­tala, prečo to ro­bím? Na čo je to dobré? Stra­tila si všetku mo­ti­vá­ciu, už si z toho ne­bola nad­šená ako na za­čiatku a pod­ložku na cvi­če­nie si zo skrine už ne­vyb­rala.

Preto dú­faš, že prí­cho­dom no­vého roka to ko­nečne zme­níš a vy­drží ti to. Chceš sa za­čať lep­šie stra­vo­vať, me­nej sa stre­so­vať, ve­no­vať viac času svo­jej ro­dine, za­čať šet­riť a ne­mí­ňať pe­niaze na hlú­posti, ktoré ne­pot­re­bu­ješ. To je všetko v po­riadku.

Ale keď to chceš spra­viť, prečo to ne­uro­bíš ke­dy­koľ­vek, bez ohľadu na to, aký je rok v ka­len­dári? Keď chceš za­čať, za­čni hneď. Kašli na pred­sav­za­tia. Už len to slovo v tebe vy­vo­láva zlý po­cit a ne­páči sa ti. Po pár dňoch by si prav­de­po­dobne aj tak za­budla, čo si si sta­no­vila a bu­deš zo seba skla­maná, že si to ne­do­dr­žala. Ne­po­te­šil by ťa vý­sle­dok, že si znova nič ne­uro­bila.

Keď chceš zmenu, sprav ju hneď. Urči si ciele. Ne­po­ze­raj sa na to, aká dlhá a ná­ročná cesta k do­sia­hnu­tiu cieľa to je. Skús sa sú­stre­diť na to, aké to bude, ak to do­kon­číš. Ak sa ti páči po­hľad na to, že si v cieli, si šťastná a do­siahla si to, po čom si tú­žila, choď do toho. Ne­za­čí­naj od no­vého roka. Za­čni dnes. Nič tým ne­stra­tíš.

Komentáre