Po­kojný jú­nový ve­čer. Se­dím sama v útul­nom, no cel­kom ruš­nom bare v men­šom mes­tečku na stred­nom Slo­ven­sku. Po­pí­jam prí­jemne chladný ba­vo­rá­čik a pí­šem.

Do­ces­to­vala som na nie­koľ­ko­dňový kurz ja­pon­skej tla­ko­vej ma­sáže-Shiatsu. Nie je to môj prvý kurz. Chcela som sa do­vzde­lať a ta­kisto pre­vet­rať hlavu, zme­niť vzduch. Spl­nilo to svoj účel…prišla som však tiež na zau­jí­mavú myš­lienku a to od­po­veď na otázku, ktorá tvorí ná­zov tohto článku. Takže, poďme na to v bo­doch.

Vy­ces­to­vať ob­čas na vzde­lá­vací kurz do iného mesta je dobrý ná­pad, pre­tože:

sa na­učíš niečo nové, haha, aké ne­ča­kané v sú­vis­losti s touto té­mou:-), no je to na­ozaj tak, že člo­vek sa učí celý ži­vot, teda mal by sa, hoci, ako na­ko­niec zis­ťuje, že vie aku­rát to, že nič ne­vie, ale aj v tomto prí­pade platí, že cesta je cieľ:-)

–  zme­níš pro­stre­die. Ono sa to nezdá, ale po­môže ti to vi­dieť veci úplne inak než doma. Ok­rem iného si za­čneš vá­žiť veci, ktoré doma máš a ľudí, kto­rých doma máš a možno ti aj lezú na nervy, te­raz však uvi­díš, ako ti budú chý­bať. Tento bod platí najmä pri kur­zoch, ktoré trvajú aj nie­koľko týž­dňov…Viem o čom ho­vo­rím:-)

zme­níš po­hľad na ur­čité prob­lémy a di­lemy, ktoré ti doma ne­dali spať. Iné pro­stre­die ti po­môže zís­kať nad­hľad.

ob­ja­víš a roz­vi­nieš schop­nosti, o kto­rých si ne­tu­šila, že ich máš.

– na ta­kýchto  kur­zoch býva cel­kom dosť ľudí, od sa­mot­ných účast­ní­kov, cez lek­to­rov až po pre­da­vačky v po­tra­vi­nách a ľudí vo vlaku, s kto­rými sa za­ke­cáš. Po­kiaľ si vní­mavá a ot­vo­rená no­vému a ne­mys­líš si, že iba tvoj ná­zor je ten naj, máš šancu na­učiť sa zau­jí­mavé veci a spoz­náš rôzne spô­soby ži­tia. A ako sa vraví, ni­kdy ne­vieš, do koho pich­neš pneuma­tiku…

– pa­rádna prí­le­ži­tosť zme­niť svoje stra­vo­va­cie ná­vyky k lep­šiemu, na­prí­klad ne­sla­diť, jesť men­šie por­cie a po­dobne. Fakt, fun­guje to:-)

na­učíš sa žiť na chvíľu so sa­mo­tou. Sú to­tiž kurzy, kde je me­nej účast­ní­kov a z to­hoto dô­vodu ne­máš „par­tiu“ stále so se­bou, čiže na­ozaj si od­ká­zaná na to ísť sama do ob­chodu či mesta. Je to sku­točný re­lax duše a mnohé veci ti vtedy „dôjdu“.
beautiful-beauty-brown-city-Favim.com-2392146foto: tum­blr

Keď si sa už roz­hodla a chys­táš sa na ne­jaký kurz, na­vrhu­jem skú­siť spra­viť tiež:

vy­finti sa, sprav si iný účes než zvy­čajne, skrátka, urob zo seba „čaju“ a vy­jdi si  ve­čer po kurze von do mesta. Sadni si do baru, ka­viarne, po­zo­ruj ľudí – veľmi obo­ha­cu­júca skú­se­nosť, za­chy­tá­vaj roz­ho­vory pri  sto­loch

–  usmie­vaj sa na ľudí, ktorí sú ti sym­pa­tickí

vy­tiahni no­tes, zo­šit, za­pi­suj si a tvár sa pri­tom dô­le­žito a ta­jomne (čo sa doma, pri­ro­dzene, nedá).

–  pri­prav sa na otázky v očiach, čo taká pekná baba robí ve­čer sama vonku.

– daj čaš­níčke vyš­šie pre­pitné než oby­čajne (fakt dobrý po­cit).

Doba je rýchla a pre­tech­ni­zo­vaná, ne­us­tále pri­chá­dzajú nové veci a in­for­má­cie. „My­seľ je ako pa­dák. Fun­guje len vtedy, keď je ot­vo­rená“. Nech sa už vy­dáš na akú­koľ­vek cestu za svo­jím pro­fes­ným aj osob­ným ras­tom, ostáva prav­dou, že vzde­lá­vací kurz je jed­nou z veľmi dob­rých prí­le­ži­tostí, ako na­čer­pať nové ve­do­mosti, ener­giu, ná­pady. A is­totne vy­jde čas aj na od­dych pri po­há­riku nie­čoho dob­rého:-)

foto: tum­blr

Komentáre