Zme­nila som sa, po tom ako si od­išiel. Už nie som to za­ľú­bené dievča, ktoré po­znáš.

Roky ma zme­nili. Pri­znám sa, ži­vot po tom, ako si ma ne­chal tak, bol ťažký, ale dalo mi to všetko čo som po­tre­bo­vala na to, aby som sa stala sil­nou že­nou.

Na­sle­do­vala som svoje sny. Ži­jem si ži­vot, na ktorý som hrdá. 

S od­stu­pom času si na­ozaj mys­lím, že sme to po­tre­bo­vali. Na to, aby sme za­budli na lásku. Na to, aby som ja za­budla na teba. 

Som osoba, ktorá ne­verí slad­kým klam­stvám, som osoba ktorá od­púšťa a som žena, ktorá sa vie roz­ho­do­vať.

Ale kla­mala by som, keby som po­ve­dala, že si na teba nie­kedy ne­spo­me­niem. Vieš, taký ten duch spo­mienky. Keď po­ču­jem našu pes­ničku, keď vi­dím naše miesto, keď sle­du­jem za­mi­lo­vané páry ako sa vo­dia po meste. 

No už nie som to dievča, ktoré si spoz­nal. Nie som tá, kto­rou som bý­vala, keď sme spolu boli pr­vý­krát vonku.

No osud nám chcel dať asi druhú šancu. Šancu znova nájsť lásku a vá­šeň.

Pravda je, že ťa mám stále rada. No viac rada mám svoje te­raj­šie ja. Rada sa dí­vam na to, kto sa so mňa stáva a koľko po­ten­ciálu vo mne je.

A páči sa mi, ako ma te­raz vi­díš aj ty. Že ne­mu­sím nič pred­stie­rať na to, aby som ťa zau­jala. Že som sama se­bou.

zdroj: unsp­lash.com

Páči sa mi aj to, ako sa jemne sna­žíš ma zís­kať späť. Mám rada to, aká silná je tvoja viera, že pat­ríme k sebe. Mám rada ten po­cit, že ťa is­tým spô­so­bom mi­lu­jem, ale už ne­vlast­níš moje srdce.

Dú­fam len, že keď ja nie som ta­kou diev­či­nou, akou som bola, keď sme sa pr­vý­krát stretli, že ani ty ne­bu­deš chla­pec, kto­rého som pr­vý­krát úp­rimne mi­lo­vala.

Som tu. 

Som šťastná. 

A to je sku­toč­nosť, či sa už roz­hod­neš zo­stať alebo od­ísť.

Komentáre