Ni­kto ne­po­známe kľúč ku šťast­nému ži­votu a je to úplne v po­riadku. Ži­vot nie je ur­čený pre prie­merné mo­menty. Ži­vot nie je vy­tvo­rený pre to, aby si zo­stala stag­nu­júca a ro­bila to isté a znova a znova. Ži­vot nie je ur­čený na plyt­va­nie tvo­jim ča­som cez každý vý­chod slnka a každý zá­pad slnka.

Ne­mô­žeš ísť späť a zme­niť mi­nu­losť. Ale mô­žeš krá­čať vpred a roz­hod­núť sa, že v bu­dúc­nosti tú chybu už dru­hý­krát ne­uro­bíš. Ži­vot je stvo­rený na po­pí­ja­nie vína pri hviez­dach so svo­jimi naj­lep­šími pria­teľmi. Ži­vot je o ma­gic­kých oka­mi­hoch, no aj smut­ných chví­ľach, no ty s tým ne­uro­bíš nič. Mu­síš si to len uží­vať. Je to ba­lans.

Keď máš po­cit, že o všetko pri­chá­dzaš, spo­meň si na stromy, ktoré každý rok stra­tia všetky listy. A na­priek tomu zo­stá­vajú stáť vzpria­mené a ča­kajú na lep­šie časy. Ži­vot je stvo­rený pre tvoje sny, na kto­rých mu­síš za­ma­kať, no ktoré sa ti môžu spl­niť, ak bu­deš chcieť. Ži­vot je len taký, aký ho uro­bíš.

zdroj: unsp­lash.com

Ži­vot je stvo­rený pre leto, pre ne­ko­nečné sl­nečné lúče a chvíle, ktoré mô­žete znovu a znovu pre­žiť. Bez ohľadu na se­zónu. Ži­vot je stvo­rený pre veľké ob­ja­tia a dlhé roz­ho­vory s ľuďmi, kto­rých máš rada. Je stvo­rený pre pekné slová, pre vzácne oka­mihy a pre dlhé zimné ve­čery, kedy len tak po­pí­jaš čaj a uží­vaš si po­hodu. 

Tvoj ži­vot je o tebe a o tvo­jom roz­hod­nutí, či ho chceš pre­žiť naj­lep­šie, ako vieš, alebo či ho chcem celý pre­pla­kať a ča­kať na akýsi zá­zrak. Od ži­vota do­sta­neš len toľko, koľko mu dáš. Na tejto pla­néte ne­exis­tuje ani jedna osoba, ktorá by mala byť na teba zlá alebo by ťa mala po­lo­žiť k zemi. Na tejto pla­néte  ne­exis­tuje nie­kto, kto by ťa mal psy­chicky zni­čiť, po­kiaľ mu to sama ne­do­vo­líš. Jed­ného dňa náj­deme to, čo tak veľmi chceme a hľa­dáme. A možno nie. Možno náj­deme niečo oveľa lep­šie.

Komentáre