Sa­mota je bo­les­tivá. Ľu­dia tvo­ria náš ži­vot. For­mujú nás, učia nás, kvôli nim tr­píme a sme šťastní. Sú to oni, ktorí nás ve­dia po­te­šiť, no i skla­mať.

Ak máš po­cit, že si ne­us­tále sama, zváž to, s kým sa stre­tá­vaš. Ľu­dia tvo­ria tvoj ži­vot, preto by si mala mať vý­borné vzťahy a byť v nich šťastná. Ne­ne­chaj sa pod­ce­ňo­vať a vy­be­raj si ľudí, pri kto­rých sa cí­tiš sama se­bou.

Či je to ro­dina alebo pria­te­lia, sú tu pre nás a vždy nás po­držia. Nie sú do­ko­nalí, no ne­vieme si bez nich pred­sta­viť ži­vot. Oni tvo­ria naše dni, oni nám po­má­hajú a vy­tvá­rajú z nás člo­veka, akým sme dnes. Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí z teba ro­bia lep­šieho člo­veka.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: thought­ca­ta­log.com

Ob­klo­puj sa ľuďmi, pri kto­rých sa cí­tiš sama se­bou. Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí ve­ria v tvoje sny a pod­po­rujú ťa v nich. Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí sú k tebe úp­rimní a radi ti po­ra­dia. Ob­klo­puj sa ľuďmi, pri kto­rých sa ne­bo­jíš, že ťa oho­vá­rajú. Ob­klo­puj sa ľuďmi, kto­rým ve­ríš a ktorí majú v tvo­jom ži­vote zmy­sel. Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí chcú byť s te­bou úp­rimne a ne­mu­síš sa im do­pro­so­vať. 

„Krá­čajte so sníl­kami, pra­vo­ver­nými, od­váž­nymi, ra­dost­nými, plá­nu­jú­cimi, tými, čo veci ro­bia, úspeš­nými, s ľuďmi, ktorí majú hlavu v ob­la­koch a svoje nohy na zemi. Ne­chajte ich du­cha, aby vo vás za­žal pla­meň, aby ste mohli tento svet za­ne­chať lep­ším ako keď ste sem prišli.“ – Wilf­red Pe­ter­son

Mi­luj ľudí, aj keď ub­li­žujú. Váž si ľudí, ktorí sú pri tebe, nech sa deje ho­cičo a ne­ozý­vajú sa len vtedy, keď niečo po­tre­bujú. Krá­čaj s nimi na tvo­jej a ich ceste ži­vota. Spoz­ná­vaj no­vých ľudí, ob­da­rú­vaj ich, mi­luj ich, ne­súď ich. Uč sa od nič, po­čú­vaj ich a ak sa aj nie­kto roz­hodne z tvojho ži­vota od­ísť, po­ďa­kuj sa mu za všetky spo­ločné chvíle. O tom ži­vot je. O ľu­ďoch a o tom, ako ich mi­lu­ješ.

Komentáre