Rok už po­maly končí a ty sa stále cí­tiš smutne.

Ešte stále ťa to ne­prešlo a bolí to. Ja ťa chá­pem a po­viem ti, že to ešte bude bo­lieť asi dosť dlho. Teda, ak to bola láska. Tá úp­rimná, mi­lu­júca a dob­ro­sr­dečná.

No ob­čas sa stá­vajú veci, pre ktoré sa ľu­dia roz­chá­dzajú a už sa ne­uvi­dia.

Drahá, ne­plač, že to skon­čilo. Drahá. ne­plač, že ťa už ni­kto ne­po­bozká, pre­tože sa to ešte stane. Som si istá. 

Ne­plač preto, že ťa ne­chal. 

Si smutná, ja viem. Ale za­mysli sa. Na­ozaj ti chýba on? Alebo iba tie spo­mienky? Tie nočné správy do tre­tej rána, tie roz­ho­vory pri káve, tie ob­ja­tia, tie spon­tánne vý­lety a dob­ro­druž­stvá. Tá láska, ktorú si cí­tila. 

zdroj: pe­xels.com

Bola si pred­sved­čená, že je to ten pravý a spolu ste plá­no­vali bu­dúc­nosť. No te­raz si tu, zlo­mená, s po­há­rom  vína v ruke a smú­tiš. 

Na­ozaj si ve­rila tomu, že všetko dáte do po­riadku. Jeho slová o tom, že nechce inú len teba boli tak re­álne, že te­raz sa len tr­pko usme­ješ a ne­ve­ríš, ako si mohla byť taká na­ivná.

Ve­riť mu, že to s te­bou myslí vážne, keď ťa vô­bec ne­mi­lo­val. 

Ve­riť mu to, že s te­bou zo­stane. 

Ve­riť mu, že si ne­nájde inú.

Mi­lo­vať ho tak, ako si si mys­lela, že sa už viac nedá. 

Mi­lo­vať ho úp­rimne, ce­lým srd­com. 

zdroj: pe­xels.com

Vždy si ho pri­rov­ná­vala k ohňu. Úplne ťa to­tiž roz­pa­ľo­val. Zá­pá­lil tvoju lásku jed­ným do­ty­kom. Ty si pri ňom celá, až do tla, zmizla. Dalo by sa po­ve­dať, že ťa upá­lil a už ni­kdy viac sa ne­vrá­til. 

Zlatko, toto ne­bol muž pre teba.

V krát­kom čase me­dzi vami ne­pre­sko­čila is­kra, ale rovno oheň a spá­lil ti všetky mosty k nemu.

Ne­po­kú­šaj sa do­stať sa k nemu znova. 

Ne­bolo by to správne. 

Za­me­raj sa na seba a ja dú­fam, že bu­deš znova šťastná.

Komentáre