Pre­staň po­ze­rať na ob­ra­zovku te­le­fónu. Pre­staň kon­tro­lo­vať mes­sen­ger v snahe ne­zmeš­kať od neho správu. Pre­staň strá­cať svoju hod­notu tým, že bu­deš zú­falá a pí­sať mu ne­us­tále do­okola s tým, aby ti od­pí­sal.

Ne­mô­žeš ča­kať na to, aby ti od­pí­sal a pop­ri­tom si ne­chať ujsť svoj vlastný ži­vot. Ne­mô­žeš strá­viť každú se­kundu pre­mýš­ľa­ním o tom, čo asi robí, keď ti ne­od­pi­suje. Ne­môže ťa takto dr­žať vo svo­jej moci.

Ak ti od­píše krát­kou sprá­vou, ne­ra­duj sa. Ne­pred­po­kla­daj, že mu na tebe zá­leží. Že sa o teba zau­jíma, že má s te­bou niečo spo­ločné. Lebo prav­de­po­dob­nosť je taká, že keď čí­tal tvoje zú­falé správy, iba pre­vra­cal očami.

A ne­mô­žeš sa ne­ná­vi­dieť za to, že si mu po­slala prvú správu. Ne­ho­vor, že si hlúpa, ak si sa s ním sna­žila spo­jiť. Ne­pre­dá­vaj sa lacno. Ne­do­voľ, aby nie­kto oby­čajný do­stal to naj­lep­šie z teba.

Ne­mô­žeš  byť vy­stra­šená z toho, ak prejde de­sať mi­nút a on ti ne­od­píše. Pre­tože aj keď si pre neho pri­orita, môže chvíľu tr­vať, kým sa do­stane k te­le­fónu. Ne­mô­žeš oča­ká­vať, že bude ro­biť všetko pre teba a ne­mô­žeš oča­ká­vať, že bu­deš cen­trom jeho sveta.

thought­ca­ta­log.com

Zdroj: trought­ca­ta­log.com

Sa­moz­rejme, ak je u neho zvy­kom že od­po­vedá raz za tri dni alebo ne­od­po­vedá vô­bec, ne­pot­re­bu­ješ ho vo svo­jom ži­vote. Bude ti lep­šie, ak bu­deš bez neho. Rad­šej si vy­maž jeho číslo z mo­bilu aby si ni­kdy ne­mala po­ku­še­nie sa s ním opäť spo­jiť.

Ne­mr­haj zby­točne ener­giou na to, ak ti nieto ne­od­po­vedá. Nie­kto, kto si ne­nájde čas aby ti od­pí­sal dvoma ve­tami že je v po­riadku.

Ak ti dá jasne na­javo (alebo keď zis­tíš) že si s te­bou píše a roz­práva sa keď – je opitý, je osa­mený alebo sa nudí – po­tom by si ne­mala vy­na­kla­dať úsi­lie na to, ba­viť sa s ním. Ne­mala by si mu dať to, čo chce, ak on tebe ne­vie dať to, čo chceš ty – a to je len to, aby ti od­pí­sal späť. Možno vtedy, keď sa mu chce, alebo keď je za­nep­ráz­dnený no aj tak myslí na teba.

Mu­síš si uve­do­miť, že sa ne­mô­žeš vi­niť za to, ak tvoja ob­ra­zovka ostane prázdna a čierna. Ne­boj sa, uve­do­míš si, že si do­stala chladnú a silnú facku od ži­vota.

Bu­deš vďačná za to, že si to zis­tila takto skoro. Bu­deš šťastná, že si zis­tila že pre teba nie je dosť dobrý. Že ne­stojí ani za se­kundu tvojho času.

Že on ti ne­stojí ani za jednu ďal­šiu správu.

Komentáre