Tento člá­nok je ve­no­vaný Tebe, tej, ktorá sníva o lep­šom ži­vote, práci, ka­ma­rá­toch pria­te­ľovi či pria­teľke.  Je o tom ako sa ne­máš báť sní­vať a pl­niť si svoje sny. Ve­rím tomu, že to v dneš­nej dobe nie je také ľahké.  Nie je ľahké pl­niť si svoje sny. Dnes je všade ob­rov­ská kon­ku­ren­cia a možno práve toto ťa od toho všet­kého od­rá­dza. Od­rá­dza ťa bo­jo­vať a do­siah­nuť  to o čom sní­vaš.

pin­te­rest.com

Mu­síš si uve­do­miť,  či to o čom sní­vaš na­ozaj chceš. Mys­lím tým sku­točne, vrúcne a z ce­lého srdca. Ak si zis­tila, že nie, ne­vadí,  pra­jem ti veľa šťas­tia v tvo­jom ži­vote.  Ak áno, gra­tu­lu­jem, vi­taj me­dzi nami. Mu­síš si uve­do­miť jedno, dnes mu­síš bo­jo­vať za to, čo chceš do­siah­nuť omnoho viac ako ke­dysi.  Mu­síš chcieť pra­co­vať na tom čo chceš veľmi dlhú dobu, aby si do­siahla len ma­li­linký úspech so všet­kých tvo­jich snov. Mu­síš vy­tr­vať. Ne­smieš sa vzdá­vať pri pr­vom prob­léme alebo pri pr­vej chybe. Ne­ča­kaj, že ne­bu­deš ro­biť chyby. Každý robí chyby, veď si člo­vek, a ten roz­hodne nie je bez chyby. Je­diné čo ti ostáva je, po­u­čiť sa zo svo­jich chýb a po­kra­čo­vať ďa­lej k do­sia­hnu­tiu tvo­jich snov.

Možno cesta k tvojmu snu nie je rovná, možno je kľu­katá a bude plná pre­ká­žok, možno bude prí­liš jed­no­du­chá. Možno bu­deš mať hneď šťas­tie, možno bu­deš mať dl­h­šiu dobu smolu. Možno jedno, možno druhé. Už vieš kam tým sme­ru­jem? Je to veľké možno.

Možno tvo­jím snom na­ko­niec ne­bude vý­sle­dok, ale sa­motná cesta. Ni­kdy to ale ne­zis­tíš ak to ne­skú­siš . Vždy je lep­šie to skú­siť a ne­do­siah­nuť svoj ciel ako to ne­skú­siť a celý ži­vot sa pý­tať. Čo keby.

Preto, drž sa svo­jich zá­sad, svo­jich cie­ľov, prin­cí­pov, buď sama se­bou a ni­kdy sa ne­vzdá­vaj. A na­ko­niec sa tvoja tvrdá práca vy­platí. Ver mi.

Komentáre