Tento člá­nok je ve­no­vaný všet­kým diev­ča­tám, ktoré sa boja ľú­biť. Diev­ča­tám, ktoré to v ži­vote ne­mali jed­no­du­ché. Ta­kým, ktoré si mu­seli prejsť rôz­nymi ne­ľah­kými ži­vot­nými si­tu­áciami, a aj tak tu stále stoja, s hla­vou hore a očami sme­ru­jú­cimi rovno do­predu.

Všet­kým tým, ktoré to ne­mali vždy ľahké a mu­seli sa spo­ľa­hnúť je­dine na seba. Diev­ča­tám, kto­rým ži­vot pri­nie­sol oka­mihy, kedy ne­ve­deli ako ďa­lej. Že­nám, kto­rým ne­raz chý­bala láska a člo­vek, na kto­rého sa mohli ob­rá­tiť, keď to po­tre­bo­vali. No aj na­priek tomu, to vždy zvlá­dali. Je presne pre tie diev­čatá, ktoré si pre­hrá­vajú svoju mi­nu­losť a sna­žia sa s ňou zmie­riť. Po­cho­piť ju, zo­brať si z nej čo sa dá a ísť ďa­lej. Je ve­no­vaný pre ženy, kto­rých srdce bolo zlo­mené na mi­lión kús­kov. A ony ho po­zlie­pali na­s­päť do kopy. Aj pre tie, ktoré na tom stále tvrdo ma­kajú. 

unsp­lash.com

Diev­ča­tám, ktoré síce ne­ve­dia, kam presne ich cesta sme­ruje, no ne­boja sa po nej jaz­diť vpred. Že­nám, ktoré sa boja vody, no aj na­priek tomu v nej plá­vajú. Tým, ktoré sa stále sna­žia po­cho­piť ži­vot. A vy­ža­dujú od neho omnoho viac, než tí os­tatní. Ve­dia, že sa ne­hod­lajú usa­diť, pre niečo čo ich ne­na­pĺňa. Je pre diev­ča­tách, ktoré si vá­žia seba, aj keď si ich nik iný ne­vá­žil. Pre tie, ktoré po­znajú svoju cenu a ve­dia, že si ich ne­za­slúži len tak nie­kto.

Toto je pre ženy, ktoré majú veľké am­bí­cie. Pre tie, ktoré chcú vy­ťa­žiť ma­xi­mum z kaž­dej prí­le­ži­tosti, no aj na­priek tomu sa boja mi­lo­vať. Je ur­čený diev­ča­tám, ktoré sú hrdé, se­ba­ve­domé a se­bes­tačné, no aj na­priek tomu tú­žia po láske. Tým, ktoré sa boja. A ne­chá­vajú si vždy za­dné vrátka ot­vo­rené, keď za­čnú mať po­cit, žeby mohli byť zra­ni­teľné. Tým, kto­rým bolo ub­lí­žené. A presne tým, ktoré majú strach, že im bude ub­lí­žene znova.

Diev­ča­tám, ktoré a boja, žeby kvôli nie­komu inému, mohli stra­tiť seba.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre