Ak toto práve čí­taš, zna­mená to, že si asi dosť smutná, zra­nená a celý svet ne­zná­šaš.
Aj ty už máš dosť ce­lého sveta, všet­kej bo­lesti a všet­kých ľudí?
Aj ty sa pý­taš sa­mej seba, že ako sa to všetko mohlo tak po­ka­ziť?

Moja milá ka­ma­rátka, aj keď sa ti te­raz zdá, že celý svet sa zbláz­nil a všetko, čo si tak veľmi dlho bu­do­vala sa zrú­tilo ako dom­ček z ka­rát, ne­tráp sa. Príde niečo o čom ani ne­sní­vaš. 

2b5b11cd53ad02bb825e4002213babe6

Foto: pin­te­rest.com

Aj keď viem, že to te­raz veľmi bolí, pro­sím, ne­zavri svoje srdce pred os­tat­nými, aj keď ti ktosi ub­lí­žil. Pre­tože sa z teba môže stať za­tr­pk­nutá šia­lene smutná prin­cezná, ktorá sa bude báť vpus­tiť do svojho ži­vota lásku v akej­koľ­vek po­dobe.

Ne­boj sa. Iba ver, že všetko zlé je na niečo dobré a niečo nové si sa touto bo­les­ťou na­učila.

Vieš o tom, že v tejto si­tu­ácii nie si sama? Toľko veľa ľudí v tvo­jom okolí pre­žíva čosi po­dobné ako ty a možno o tom ani ne­tu­šíš.

Vieš kde si uro­bila chybu? Vieš kde sa to všetko po­ka­zilo? 
Tak presne na tom za­čni bu­do­vať. Snaž sa vy­hnúť tej is­tej chybe pri iných ľu­ďoch. Snaž sa dá­vať seba ce­lým svo­jim srd­com dru­hým. Snaž sa dá­vať viac ener­gie do vecí, ktoré máš rada a v kto­rých si dobrá.

Ak mi­lu­ješ hudbu, ve­nuj sa jej. Skla­daj piesne, hraj na svo­jom ob­ľú­be­nom ná­stroji, veď predsa hudba je ves­mír, v kto­rom je do­vo­lené všetko.

Ak mi­lu­ješ ces­to­va­nie, neb­ráň sa no­vým prí­le­ži­tos­tiam spoz­nať nové krásne miesta, kde bu­deš môcť na­brať novú silu ak by predsa niečo zly­halo a opäť by si bola na dne. No ne­za­budni nav­ští­viť aj tie staré ob­ľú­bené miesta, pre­tože tam máš ukry­tých množ­stvo spo­mie­nok a dob­ro­druž­stiev.
Ak ťa na­pĺňa čí­ta­nie kníh, či jazda na koni, ve­nuj sa tomu viac.

223326675a640b19527dd732b6e3de39

Foto: pin­te­rest.com

Za­vo­laj sta­rého pria­teľa, s kto­rým si sa už veľmi dlho ne­vi­dela a choďte. Choďte na tie miesta, kde ste cho­dili, keď ste boli mladší a za­spo­mí­najte. Po­roz­prá­vajte sa. Vy­po­čujte je­den dru­hého. Len tak. Pre­tože je prí­jemné vy­roz­prá­vať sa nie­komu, s kým si si tak veľmi roz­umela, no z ne­ja­kého dô­vodu ste už ne­boli v kon­takte.

Alebo choď nav­ští­viť svoju naj­lep­šiu ka­ma­rátku, ktorá o tebe vie všetko a vieš, že ťa ne­ne­chá samú s dep­re­siou a vy­po­čuje ťa a po­môže ti už len tým, že tam bude pre teba.

Ak ti ani toto ne­po­môže, ne­ve­šaj hlavu.

Ur­čite sa nájde niečo, čo ti po­môže proti smútku, zlo­me­nému sr­diečku alebo len proti zlej chvíli, ktorá ob­čas za­víta, aj keď ju nik ne­volá.


 A preto, moja milá ka­ma­rátka, buď silná, pre­tože ni­kdy nie si v týchto si­tu­áciach sama. 

„Ťažké skúšky ži­vota sa nám ne­pletú do cesty preto, aby nás zlo­mili, či zra­zili na ko­lená, ale preto aby sme zis­tili, akí sme v sku­toč­nosti silní…“

 

Komentáre