Ahoj R…

Už je to ne­jaký čas čo sme spolu ne­ho­vo­rili ako pár. Je to od tej osud­nej noci, vieš od kto­rej. .  od tej, kedy si sa roz­ho­dol dať nášmu vzťahu a na­šej láske ko­nečnú, od­vtedy čo ma na­hra­dila iná. Ne­mám ti to za zlé. Na­ozaj. Predsa ma po­znáš a vieš čo vždy ho­vo­rím “ Každý z nás má právo vy­brať si svoju cestu, smer kto­rým sa chce vy­dať“ no a toto presne pla­tilo aj tu. Ty si si vy­bral ju, zrejme si mi nech­cel ub­lí­žiť, ale stalo sa. Upps.
 Boli sme spolu krátko, veľmi krátko, no za tu dobu si ma na­učil veľmi veľa vecí, za ktoré ti bu­dem navždy vďačná. Ale predsa len tu je jedná vec, ktorá ma hnevá. Prečo si to uro­bil práve ty? Prečo to ne­mo­hol byť nie­kto iný. Ach. Toľko ro­kov som ve­no­vala svoju lásku mu­žovi, ktorý o ňu ne­stál, ne­bol jej hodný a po­tom si sa ob­ja­vil ty a ja som ve­rila vo svoj šťastný ko­niec. Na­ozaj ne­bolo prí­jemné do­zve­dieť sa túto in­for­má­ciu, že tvoje pery pat­ria inej slečne. No, to ne­bolo to naj­hor­šie. Naj­hor­šie je to, že si úbohý! Po toľ­kých mo­ti­vač­ných prís­pev­koch na tvo­jom pro­file, po toľ­kých re­čiach a sta­tu­soch o tom ako do­ká­žeš ľú­biť, o tom ako pravá láska exis­tuje, o tom že by si ni­kdy ne­do­ká­zal opus­tiť ženu, ktorú mi­lu­ješ, o tom, že to me­dzi nami je pravé, uro­bíš niečo ta­kéto?! A ani sa k tomu ne­priz­náš? Ehm, ani si sa o tom ne­zmie­nil. Až do mo­mentu, kedy po troch týžd­ňoch som to ne­vy­dr­žala a na­kri­čala na teba, že všetko viem, že máš byť chlap a po­ve­dať mi pravdu do očí. Ani vtedy si ne­mal silu uro­biť to.

Pop­rel si pravdu, ktorá bola jasná.. Tvá­ril si sa že si nič zlé ne­uro­bil, brá­nil si sa slo­vami, že celé to je vý­my­sel.

 Keby si sa k tomu po­sta­vil hneď ako bolo treba, že by si sa sna­žil po­ve­dať mi to a vy­svet­liť, do­ká­zala by som ti to od­pus­tiť. Ale ak ne­máš od­vahu mi po­zrieť do očí aj v mo­mente, keď viem ako to celé bolo a pri­znať si chybu, pre­páč, ne­mô­žeš byť viac sú­čas­ťou môjho ži­vota. Ni­kdy viac ňou ne­bu­deš ..

Komentáre