Možno si sa práve s nie­kým roz­išla, možno nad tým len uva­žu­ješ a možno si už pekne dlho sama. No jedno je isté, každá z nás si pred­sta­vuje to, aký bude ten ďalší.

Možno nech­ceš chla­pov ešte pekne dlhú dobu vi­dieť a možno by si už aj cel­kom rada nie­koho ko­nečne na­šla. Nech pat­ríš pod kto­rú­koľ­vek „sku­pinu“, ur­čite si as­poň pod­ve­dome roz­mýš­ľala, aký by mal tvoj na­sle­du­júci byť, prí­padne si si as­poň pred­sta­vila, aký by rozhdne byť ne­mal.

Ak pat­ríš me­dzi diev­čatá, ktoré sa len pred ne­dáv­nom so svo­jím fra­je­rom roz­išli, prí­padne to ešte len zva­žu­ješ, ur­čite ti už na­padla veta „čo ak si lep­šieho ne­náj­dem“. A prečo by si ne­mala? Ak ťa tento ne­chal ísť, prečo by ne­mal byť lepší, ktorý ťa len tak ne­pustí?

Tiež som mala nie­kedy po­dobné myš­lienky, že čo ak je muž, s kto­rým mo­men­tálne cho­dím ten je­diný dobrý a os­tatní ma budú pod­vá­dzať, alebo budú horší. Ale istý múdry člo­vek mi po­ve­dal „ne­mô­žeš kvôli svojmu stra­chu ži­viť ne­funkčný vzťah“.

odzadu4

A tak je to aj na­ozaj. Ne­mô­žeš pre­tr­vá­vať vo vťahu, z kto­rého sa bo­jíš od­ísť len kvôli tomu, že sa bo­jíš sa­moty. Áno, prvé me­siace možno budú ťažké, no ver mi, že ur­čite raz príde nie­kto, kto ťa spraví opäť raz šťast­nou, len s tým roz­die­lom, že vám to takto vy­drží už navždy. A ne­od­radí ho ne­jaká hádka, alebo kríza vo vzťahu. Lebo ten, kto na­ozaj mi­luje, ťa ne­ne­chá od­ísť v tom naj­hor­šom. A ten, kto na­ozaj mi­luje a vidí, že ten druhý už nie je dl­h­šie šťastný, urobí všetko preto, aby štast­ným bol.

Takže sa ne­boj, ur­čite tam na teba ne­jaký čaká a raz sa vám vaše cesty skrí­žia. Aj keby to zna­me­nalo pár omy­lov a krát­kych me­dzi­vzťa­hov.

Aj preto by si mala svojmu bu­dú­cemu od­ká­zať, nech ťa má lás­kavo rád aj so všet­kými tvo­jimi chy­bami (veď tie predsa ro­bia člo­veka vý­ni­moč­ným a krás­nym) a nech ťa robí šťast­nou do kedy mu sily sta­čia!

odzadu5

zdroj ob­ráz­kov: gla­mour.com, self.com

Komentáre