Raz som ti sľú­bila, že ťa bu­dem mi­lo­vať navždy. Te­raz si mys­líš, že som svoj sľub po­ru­šila. Nie je to úplne tak. Po­tre­bo­vala som len nájsť znova samú seba, po­tre­bo­vala som znova po­cí­tiť, že som stále rov­nako silná.. a mi­lo­vaná. Ale, je pravda, ne­chala som ťa ísť. Pre­páč, te­raz som bola ja, ktorá mys­lela na seba.

stocksy.com

Cí­tila som, ako sa naše srdce lásky roz­padá, po­stupne som viac a viac cí­tila os­tré čre­piny, ktoré ma bo­dali rovno do srdca. Ne­bola som šťastná.. od­pusť mi to. Od­pusť mi moju se­bec­kosť, ktorá nás do­hnala k ukon­če­niu vzťahu, do kto­rého sme obaja vra­zili všetko. Chcem, aby si ve­del, že ťa mi­lu­jem a moja láska ni­kdy ne­skončí. Te­raz to ho­vo­rím s čis­tou hla­vou, ne­mám v sebe žiadne pa­náky.

Chcem ešte, aby si ve­del, ne­za­budla som. Ak sa nie­kedy za­ľú­bim, viem, že to ne­pohne s ce­lým mo­jím sve­tom ako keď som spoz­nala teba. Viem, že ne­vs­ta­nem s roz­žia­re­nými očami, či s ví­ziou nád­her­ného sl­neč­ného dňa (aj keď bude pr­šať) a ne­bu­dem všet­kých ľú­biť a usmie­vať sa od ucha k uchu. Takto to už ne­bude. Predsa, každý spozná pravú lásku, a pravá láska ne­pri­chá­dza každý deň. Pravá láska pri­chá­dza po­ti­chu. No keď od­chá­dza, rú­tia sa naj­vyš­šie bu­dovy sveta a plače mi­lión detí na ulici. Jed­no­du­cho, ak od­íde pravá láska, tvoje srdce to za­cíti…

stocksy.com

A tak te­raz pro­sím Boha, aby ti dal šťas­tie. Je už jedno, čo bude so mnou, pre­tože te­raz viem, že mi zo všet­kého naj­viac zá­leží na tom, aby tvoj úsmev bol stále na svete pl­nom ne­ná­visti. A ja nech­cem há­dzať ešte viac ne­ná­visti či smútku. Vieš, láska moja, ži­vot je prí­liš krátky na to, aby sme ho pre­žili v smútku, a ja smú­tok ne­cí­tim, cí­tim v sebe ra­dosť, že som ti umož­nila nájsť šťas­tie inde, nájsť inú lásku. Predsa, ak sa naše ži­voty majú ešte stret­núť, tak sa stret­neme aj bez toho, aby sme sa ne­ja­kým spô­so­bom sami vy­hľa­dá­vali. A ja svo­jím spô­so­bom cí­tim, že raz pred ol­tá­rom bu­dem stáť s te­bou. Ho­vorí sa tomu na­iv­nosť? Možno. Alebo sa tomu ho­vorí ná­dej.

Komentáre