Sú pra­vidlá, na kto­rých vieme po­sta­viť zá­kladňu svo­jich zna­lostí o móde. Me­dzi také patrí na­prí­klad to, že ak ne­vieš čo si ob­liecť, ma­lými čier­nymi ša­tami nič ne­po­ka­zíš. Ale po­tom po­známe aj také pra­vidlá, o kto­rých sme už po­čuli 100 krát, no ani to, nám ne­zab­ráni ich s  ob­ľu­bou po­ru­šo­vať. 

1.) Biela farba patrí do let­ného šat­níka. 

Toto pra­vidlo by sa ne­mohlo viac mý­liť! A to hlavne tento rok. S pri­chá­dza­jú­cou zi­mou, sa túto se­zónu zla­díme a za­ha­líme sa do bie­lych hu­ňa­tých svet­rov a kaš­mí­ro­vých šá­lov. Ak je šanca za­žia­riť v bie­lej farbe aj v zime, prečo si ju odo­pie­rať 6 me­sia­cov v roku?


Súvisiaci obrázok
Zdroj: Style.over.net 

2.) Čierna a hnedá sa spolu ne­no­sia

Pri far­bách ešte chvíľu osta­neme. Vraj by sa ne­mali no­siť farby, čo sú tak blízko jedna dru­hej na fa­reb­nej škále. Ale po­tom, čo sme sa na­učili, že aj ná­mor­nícka modrá vie vy­ze­rať ele­gan­tne v kom­bi­ná­cii s čier­nou, je na­čase zvlád­nuť ďal­šiu fa­rebnú kom­bi­ná­ciu. Už od je­sene po­čú­vame veľa o hne­dej farbe. Cal­vin Klein či Chloe spra­vili túto farbu, far­bou svo­jej ko­lek­cie na po­sled­nom týždni módy a tak, je ten správny čas uká­zať si, ako ju no­siť.

Zdroj : Sty­lewe

3.) Každá vec v tvo­jom šat­níku sa nosí v ur­čitý čas a pri ur­či­tej prí­le­ži­tosti 

To, že py­žamo sa nosí (aj) do po­stele, o tom niet po­chýb. To, že flit­ro­vané odevy zaujmú na ve­čer­ných uda­los­tiach, o tom tiež niet po­chýb. Ale kto po­ve­dal, že py­žamo patrí IBA do po­stele a flitre majú byť vi­dené LEN ve­čer?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pyjamas street style

Zdroj: Look

Pra­vidlá boli, ešte stále sú a vždy aj budú skve­lými po­moc­níkmi. Av­šak, re­belka v kaž­dej z nás, si ob­čas za­slúži malý úlet a tak jej do­prajme také po­hod­lie, ako má ráno v po­steli, ob­čas aj po celý deň a do­voľme jej dať si ob­čas dy­mové lí­če­nie aj na brunch s ka­ma­rát­kami. Cez deň sa ria­díme množ­stvom pra­vi­diel, ale v móde to tak byť ne­musí. Veď čo naj­hor­šie by sa mohlo stať?

 

 

 

Komentáre