Pod­vá­dza­nie je bez­cha­rak­terné a ub­li­žuje, no aj tak je sú­čas­ťou ľud­ského sprá­va­nia. A to čas­tej­šie, ako si mys­líš. Pri­bližne 50 % pá­rov túto ne­že­lanú časť vzťahu za­žije. 

Člán­kov o pod­vá­dzaní je mnoho, ale z ne­ja­kého dô­vodu ni­kdy ne­vys­ti­hujú celú po­vahu pod­vá­dza­nia. Exis­tujú to­tiž veci, ktoré si v tejto sú­vis­losti nechce ni­kto pri­pus­tiť. Po­zri sa na pravdu nie len zo strany pod­ve­de­nej, ale i tej, ktorá pod­vá­dza.

Ľu­dia, ktorí pod­vá­dzajú sú tí, od kto­rých to ne­ča­káš

Väč­šina ľudí pred­po­kladá, že ne­ver­níci sú slizkí ľu­dia, kto­rých je ľahko od­had­núť na prvý po­hľad. Ale nie. Často sú to v spo­loč­nosti re­špek­to­vaní ľu­dia, ktorí pô­so­bia dob­rácky a dô­ve­ry­hodne, ako na­prí­klad po­li­cajti, práv­nici či le­kári. Ne­mô­žeš po­ve­dať o nie­kom, že je schopný pod­vá­dzať iba na zá­klade jeho sprá­va­nia či vý­zoru.

Byť ne­ver­nou ti na­robí zmä­tok v hlave

Ak si už v mi­nu­losti nie­koho pod­viedla, vždy sa bu­deš cí­tiť zmä­tene a ne­isto vo vzťa­hoch. Za­čneš hľa­dať spô­soby, ako svoje sprá­va­nie ospra­vedl­niť. Bu­deš sa vy­ho­vá­rať na ne­fun­gu­júci vzťah, prob­lém z dru­hej strany, no to nič ne­zmení na tom, že takto sa veci ne­rie­šia. Po­pie­ra­nie nie je cesta.

Aj keď je to hrozné, je to vzru­šu­júce

Ne­vera vy­vo­láva ad­re­na­lí­nové po­city. Mať aféru je pre nie­koho sexy, pre­tože je to „za­ká­zané“ a ten po­cit stra­chu z pri­chy­te­nia ľudí vzru­šuje na­toľko, že sa k pod­vá­dza­niu uchy­ľujú čas­tej­šie. Ok­rem toho, ak ste už dl­h­šie s jed­nou oso­bou, je tu ten po­cit nie­čoho no­vého.

Pod­vá­dza­nie ne­príde cez noc

Ni­kdy sa to ne­stane len tak. Ľu­dia sa vy­ho­vá­rajú na al­ko­hol alebo iné veci, av­šak bez toho, aby na to už nie­kedy čo i len ne­po­mys­leli sa to jed­no­du­cho ne­stane. Mô­žeš mať na­oko skvelý vzťah, no bez myš­lienky z mi­nu­losti o tom, aké by to bolo ni­kdy k ne­vere ne­pris­tú­piš.

Ne­vera má má­lo­kedy niečo spo­ločné s pod­ve­de­nou oso­bou

Pí­šem má­lo­kedy, pre­tože exis­tujú prí­pady, kedy do­chá­dza k ne­vere po tom, čo si ľu­dia vo vzťahu pre­stanú byť blízki. Av­šak oveľa čas­tej­šie sú­visí s ne­ver­ní­kom ako oso­bou. Väč­šina ľudí pod­vá­dza, pre­tože sú znu­dení, ne­istí alebo jed­no­du­cho se­beckí kre­téni.

Veľa ne­ver­ní­kov chce len ub­lí­žiť svojmu par­tne­rovi

Sú ľu­dia, ktorí sa cí­tia emočne za­ned­baní alebo ub­lí­žení. A na­miesto toho, aby so svo­jim par­tne­rom ko­mu­ni­ko­vali, roz­hodnú sa im ta­kýmto spô­so­bom tak­tiež ub­lí­žiť. Je to ich pa­sívno-ag­re­sívny spô­sob, ako „vy­rov­nať skóre“. Ženy mi v mi­nu­losti ub­lí­žili, tak prečo by som mal byť iný?

Nie­ktorí pod­ve­dení sú po od­ha­lení šťastní, že to ne­boli práve oni

Exis­tujú prí­pady, kedy k ne­vere do­chá­dza kvôli ne­šťast­nému vzťahu. Je nor­málne, že pri zis­tení o ne­vere sa pod­ve­dená osoba po­teší, že práve ona ne­spra­vila tento krok a môže to ukon­čiť bez po­citu viny zo svo­jej strany.

Ľu­dia ťa budú sú­diť. Je jedno, na kto­rej strane si sa ocitla

Ne­ve­rou mô­žeš stra­tiť viac ako jed­ného člo­veka.  Stra­tíš pria­te­ľov i ro­dinu z par­tne­ro­vej strany. Je to druh klam­stva a aj tí tvoji pria­te­lia môžu mať po­cit, že máš 2 tváre a ni­kdy ti ne­budú ve­riť na 100%. Je to zlá si­tu­ácia a ľu­dia ťa budú sú­diť. Aj keď si to bola ty, ktorú pod­viedli. Pre­tože vždy sa nájde nie­kto, kto po­vie ja som ti to ho­vo­ril.

 

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Komentáre