Toto je o kaž­dej z nás.

Mys­lím si, že každá žena v tejto mo­der­nej dobe chce byť naj­lep­šou. Ale vlastne ani nie, to chce spo­loč­nosť. Žena, tá správna, si želá byť úp­rimne mi­lo­vaná, mať prácu, ktorá ju bude na­pĺňať a bude ju ba­viť, mať nie­koho, ku komu sa môže vrá­tiť do­mov.

Žena ne­musí byť naj­lep­šia. Pre­tože ni­kto múdry z neba ne­spa­dol a každý robí chyby. Za ži­vot ich bude viac než dosť, ver mi.

pe­xels.com

Ale žena musí byť hlavne saba se­bou. Spo­kojná, vy­ža­ru­júca dobrú ná­ladu a mala by sa te­šiť zo ži­vota. 

Mala by sa cí­tiť dobre vo vlast­nom tele. 

Máš strie? V po­riadku. 

Máš kilo na­viac? V po­riadku. 

Máš dlhé, krátke, čierne, blond vlasy? V po­riadku. 

Máš rada kino a nie di­vadlo? V po­riadku. 

Len ťa chcem uis­tiť, že všetko je v po­riadku, ak to ty tak cí­tiš. Ne­dí­vaj sa na ná­zory os­tat­ných. Viem, ľahko sa to píše aj ho­vorí a o to ťaž­šie sa to koná. Ale je to taká oslo­bo­dzu­júca a silná vec, že by si bola prek­va­pená. 

pe­xels.com

No ak nie si s tým, aká si spo­kojná, nič nie je stra­tené. Vždy je šanca a vždy je prí­le­ži­tosť. Po­zri, ži­ješ te­raz a tu, iná už ne­bu­deš.

Ak sa ti ne­páči tvoja váha, pa­paj zdrav­šie a viac sa hýb. Ak sa ti ne­páči to, ako vy­zerá tvoja pleť, pa­paj me­nej slad­kostí a in­ves­tuj do kva­lit­ných den­ných kré­mov. Ak sa ti ne­páči, aké sú tvoje zni­čené nechty, pre­staň si ich obh­rý­zať. Ak sa ti ne­páči to, že tvoje vlasy ne­majú lesk, skús do­máce masky, ne­stoja tak­mer nič. Vy­ber sa raz za čas do ob­cho­dov a po­hľa­daj na­ozaj ob­le­če­nie, ktoré ti sadne. 

Vieš, vždy sa nájde cesta. Vždy. Mô­žeš byť so se­bou spo­kojná alebo mať vý­ho­vorky. Zas a znova je všetko o tom, pri­jať sa. Mať sa rada taká, aká si. Po­zrieť sa do zrkadla a po­ve­dať si: „No áno, mám 38, ale vy­ze­rám stále skvelo.“

Ne­mu­síš byť naj­lep­šia, aby si bola najs­po­koj­nej­šia. 

Po­tom príde aj to os­tatné. 

Vy­trvaj.

Bude to stáť za to. 

P. S. – mi­luj sa a buď so se­bou spo­kojná

Komentáre