Od­po­vede na psy­cho­lo­gické otázky, ktoré ťa možno prek­va­pia.

Psy­cho­ló­gia je mladý vedný od­bor, ktorý sa za­oberá sprá­va­ním a men­tál­nymi pro­cesmi ľudí. Umož­ňuje nám po­cho­piť nie­ktoré prvky sprá­va­nia a zá­ro­veň nám po­máha zvlá­dať ťažké si­tu­ácie. In­ter­ne­tový por­tál psy­cho­lo­gy­to­day ne­dávno zve­rej­nil nie­koľko od­po­vedí na otázky, ktoré zau­jí­majú ne­jed­ného z nás. Pri­ná­šam ti vý­ber tých naj­zau­jí­ma­vej­ších.

Tvr­de­nie číslo 1 : Náš mo­zog je plne vy­vi­nutý už v oka­mihu na­ro­de­nia.

LOŽ.  Nie­len, že veľ­kosť mozgu sa ča­som zväč­šuje, spolu s ňou nám roz­víja aj pre­fron­tálna kôra, a to hlavne vo veku 16 – 18 ro­kov. Táto časť mozgu zod­po­vedá za ur­čité as­pekty osob­nosti, sve­do­mi­tosť a in­hi­bí­ciu im­pul­zov. Po­ško­de­nie či omeš­ka­nie vý­voja tejto časti môže mať na sve­domí po­ru­chy s ovlá­da­ním im­pul­zov.

Tvr­de­nie číslo 2: Pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú.

LOŽ. Exis­tujú značné dô­kazy o tom, že ľu­dia si skôr vy­tvo­ria pria­teľ­stvo s člo­ve­kom, s kto­rým majú niečo spo­ločné ( vek, et­ni­kum, ná­bo­žen­stvo, výška, zá­ujmy…). Len si pred­stav, žeby si šla na stret­nu­tie s člo­vek, ktorý by do­slova ne­zná­šal tvoju naj­bo­ľú­be­nej­šie jedlo, ka­pelu či film.

 

Tvr­de­nie číslo 3: Slepí ľu­dia majú os­trej­šie os­tatné zmysly.

PRAVDA. Nie je to tým, žeby mali iné re­cep­tory do­tyku alebo by lep­šie po­čuli. Časti mozgu, ktoré spra­cu­vá­vajú pod­nety do­tyku a slu­chu sú u nich lep­šie vy­vi­nuté v dô­sledku kom­pen­zá­cie.

Tvr­de­nie číslo 4: Každý z nás sníva, po­kiaľ spí do­sta­točne dlho.

PRAVDA. Každý z nás sníva. Aj keď nie každý si to pa­mätá. Ak spíš do­sta­točne dlho, do­stá­vaš sa do fázy spánku na­zý­va­nej REM, kedy sní­vaš.

Tvr­de­nie číslo 5: Ľu­dia vy­uží­vajú len 10% mozgu.

LOŽ. Aj keď nie­kedy si z toho ro­bíme žarty, každý člo­vek musí vy­uží­vať celý svoj mo­zog. Len si pred­stav ako do­kážu nie­ktoré, hoci aj malé ne­uro­lo­gické zá­kroky, trvalo po­ško­diť člo­veka. Mo­zog je plný spo­jov, ktoré me­dzi se­bou ne­us­tále ko­mu­ni­kujú a po­die­ľajú sa na správ­nom fun­go­vaní ce­lého or­ga­nizmu.

Tvr­de­nie číslo 6: Po­kiaľ za­čneš vy­jad­ro­vať svoj hnev, bude ti lep­šie.

LOŽ. Ide o to, že týmto spô­so­bom sa na­učíš po­sil­ňo­vať svoj hnev na­toľko, že keď sa bu­deš cí­tiť frus­tro­vaný rých­lej­šie sa roz­čú­liš. Ide o za­sta­ralé tvr­de­nie ktoré vy­chá­dza z po­čiat­kov psy­cho­ló­gie, kedy sa tvr­dilo, že po­tla­čo­vaný hnev treba z času na čas vy­pus­tiť, pre­tože inak vy­buch­neš ako parný hr­niec.

Tvr­de­nie číslo 7: Do­tyk je prvý zmy­sel, ktorý sa nám vy­víja po­čas vnút­ro­ma­ter­ni­co­vého vý­vinu.

PRAVDA. Do­tyk je na­ozaj pr­vým zmys­lom, ktorý sa nám vy­vi­nie. Už v 8. týždni do­káže plod po­mo­cou jeho líc a perí od­po­ve­dať na do­tyk.  Os­tatné časti tela takto re­a­gujú v 14. týždni.

 

zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day.com

Komentáre