Ve­deli ste, že strava, ktorú pri­jí­mame, môže ovplyv­niť náš psy­chický stav? Vý­sledky štú­die uka­zujú, kon­zu­má­cia kto­rých po­tra­vín nám na po­cite vnú­tor­ného šťas­tia ne­pridá – práve na­opak. Ich kon­zu­má­ciou upa­dáme do dep­re­sie.

Čo ste dnes obe­do­vali? Možno aj to, čo ste dnes mali na ta­nieri z dl­ho­do­bého hľa­diska ovplyvní nie­len vaše zdra­vie, ale aj vašu psy­chiku. Vedci prišli na to, čo sme pod­ve­dome tu­šili. Ne­zdravé po­tra­viny a po­lo­to­vary nám ra­di­kálne zvy­šujú ri­ziko dep­re­sie.

Ak ste teda mali na obed pizzu, ham­bur­ger či ku­po­vaný zá­ku­sok, (ne)ve­dome ste si svo­jím vý­be­rom po­tra­vín zvý­šili ri­ziko vzniku dep­re­sie až o ne­uve­ri­teľ­ných 51 per­cent. A to číslo roz­hodne nie je za­ned­ba­teľné.

Vý­sledky tejto štú­die však nie sú až také prek­va­pivé, do­ka­zujú to, čo je zrejmé. V roku 2004 na­to­čil fil­már Mor­gan Spur­lock kon­tro­verzný do­ku­ment Su­per Size Me, ktorý uka­zuje to, čo kon­zu­má­cia fast­fo­odu do­káže uro­biť nie­len s na­ším te­lom, ale i s na­šou psy­chi­kou.

Mor­gan vo svo­jom snímku ris­ko­val svoje zdra­vie. Po celý me­siac je­dol tri­krát denne  jedlo z Mc­Do­naldu, pri­čom mu­sel vy­skú­šať všetko, čo má tento re­ťa­zec rých­leho ob­čerstve­nia v po­nuke. Ak mu po­núkli XXL menu, ne­smel od­miet­nuť.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Čo­skoro jeho telo na tento mo­no­tónny typ stravy za­čalo re­a­go­vať. Nie­lenže pri­bral tak­mer dvad­sať kíl, ale za­čal mať prob­lémy aj s erek­ciou, vy­so­kým krv­ným tla­kom a tak­tiež sa u neho ob­ja­vila dep­re­sia. Aj Mor­ga­nov expe­ri­ment, aj vý­sledky štú­die tak po­u­ka­zujú na to, že zlá strava nás môže úplne zde­vas­to­vať.

Ne­dáv­nej štú­die sa cel­kovo zú­čast­nilo tak­mer 9 000 ľudí, kto­rých vý­skumný tím sle­do­val po­čas šies­tich me­sia­cov. Po­čas doby sle­do­va­nia až 493 ľudí z ana­ly­zo­va­nej sku­piny za­čalo brať an­ti­dep­re­síva. Vedci (ne)prek­va­pivo zis­tili, že ľu­dia ži­júci na po­lo­to­va­roch a fast fo­odoch vy­ka­zujú men­šiu te­lesnú ak­ti­vitu, pra­cujú viac ako 45 ho­dín týž­denne, sú väč­ši­nou bez par­tnera a faj­čia.

Všetky tieto fak­tory vy­chá­dzajú zo stresu, kvôli kto­rému ľu­dia ne­raz za­čnú pod­ce­ňo­vať svoje zdra­vie. Na zmenu však ni­kdy nie je ne­skoro. Vždy máme šancu zme­niť svoj ži­votný štýl. Viac sa hý­bať, auto za­par­ko­vať o pár met­rov ďa­lej než zvyk­neme a vy­jsť si as­poň na pol­ho­di­novú pre­chádzku.

Foto: pe­xels.com

Tak­tiež ne­treba za­bú­dať na to, že exis­tujú aj po­tra­viny, ktoré nám na­šťas­tie môžu po­môcť bo­jo­vať s dep­re­siou. Sú to pre­dov­šet­kým ryby, oli­vový olej, po­tra­viny, ktoré ob­sahu Omega-3 mastné ky­se­liny či oby­čajná šo­šo­vica. Ak bo­ju­jete s dep­re­siou, skúste si zvý­šiť aj dávky vi­ta­mínu D a B a miesto čo­ko­lá­do­vej ty­činky siah­nite rad­šej po ba­náne. Po­ďa­kuje sa vám za to nie­len vaša po­stava, ale i psy­chika.

zdroj: spring

Komentáre