Po­ze­rala si sa nie­kedy do zrkadla a vra­vela si si, že sakra, dnes vy­ze­rám SEXI?

Ve­ľa­krát som si po­ve­dala, že vy­ze­rám dobre, roz­to­milo alebo smiešne. Ne­pa­mä­tám si však, že by som po­ve­dala slovo sexi. Je pravda, že ne­vy­hľa­dá­vam v ob­cho­doch sexi veci. Vlastne ani ne­viem presne po­ve­dať, či práve tá alebo oná vec je na mne sexi. Podľa mňa je to veľmi sub­jek­tívna vec, ktorú každý z nás vníma inak.

Roz­hodla som sa teda, že ne­chám sty­lis­tov v ná­kup­nom cen­tre, nech ma ob­lečú do ich pred­stavy slova sexi. Do nie­čoho čo sa im na že­nách páči a čo je podľa nich sexi.

Takto to do­padlo.

ZARA

Prvá za­stávka bola Zara. Tu som po­skú­šala asi naj­viac va­riá­cií. Veľa vecí na mne ne­se­delo. Či to boli jed­no­du­ché voľné šaty, v kto­rých som vy­ze­rala ako ve­šiak, alebo zlo­ži­tej­šie tvary, ktoré mi de­for­mo­vali po­stavu. Sty­lista na­ko­niec vy­bral kra­ťase a sako z čipky, čierny top a vy­soké lo­dičky. Nie je to môj štýl a čipka mi je cel­kovo ne­po­hodlná, takže som sa v tom ne­cí­tila dobre. Je ťažké cí­tiť sa sexi v nie­čom, v čom sa ne­cí­tite po­hodlne.

Screen Shot 2016-05-16 at 11.54.00

Bershka

Ďa­lej naše cesty skrí­žila moja ob­ľú­bená Bershka. Slečna mi vy­brala čierne krátke šaty s dl­hým ru­ká­vom a k tomu te­lové lo­dičky. Po­ve­dala, že podľa nej je to taká stará sexi kla­sika, ktorú sama rada nosí. Mys­lím, že to je pravda. Sama mám doma čierne šaty, ktoré si dá­vam v prí­pade, keď chcem za­pô­so­biť na muž­ské obe­cen­stvo.

Screen Shot 2016-05-16 at 11.55.16

Tally We­ijl

Tre­ťou za­stáv­kou bol ob­chod Tally We­ijl. Ne­nav­šte­vu­jem ho často, pre­tože s ním ne­mám moc dobré skú­se­nosti. Keďže je hneď vedľa Bershky a ja som už bola cel­kom vy­čer­paná, vošla som teda dnu. Pop­ro­sila som slečnu, nech mi vy­be­rie niečo, čo sa jej na že­nách páči a zdá byť sexi. Cel­kom ma prek­va­pila vý­be­rom vecí. Biela blúzka, k tomu rifle a klo­búk, vraj sa jej to na že­nách veľmi páči, pre­tože to vy­zerá podľa nej žen­sky a sexi. Podľa mňa by to bolo sexi, keby som mala ro­zo­pnuté ešte dva gom­bíky na blúzke, no slečna po­ve­dala, že to vô­bec nie je po­trebné. (Snáď ne­na­rá­žala na moje malé pr­sia)

Screen Shot 2016-05-16 at 11.57.20

Stra­di­va­rius

Moja po­sledná za­stávka bola v ob­chode Stra­di­va­rius. Spo­tená a una­vená som si vy­skú­šala po­sledný out­fit. Opäť úplne iný štýl, iné farby a tvary oproti os­tat­ným out­fi­tom. Slečna po­ve­dala, že na že­nách je naj­viac sexi čer­vená a keby mali čer­vené šaty, tak mi ich ur­čite vy­be­rie. Keďže čer­vené šaty ne­mali, vy­brala čer­vený top v kom­bi­ná­cií s ele­gant­nými no­ha­vi­cami a čier­nymi lo­dič­kami. Podľa nej je to taký sexi biz­nis štýl.

Screen Shot 2016-05-16 at 11.58.12

Každý zo sty­lis­tov mal vlastnú pred­stavu o tom, čo je preňho sexi a ani je­den z out­fi­tov nie je ni­čím po­dobný. Z toho vy­plýva, že „sexi“ je veľmi sub­jek­tívna vec. Ne­pot­re­bu­ješ šaty alebo veľký vý­strih k tomu, aby si bola pre nie­koho sexi.

Nie len ob­le­če­nie nás robí sexi. Je to hlavne naša osob­nosť, naše vy­stu­po­va­nie, po­hľad alebo úsmev, kto­rým oča­ríme nie jedno muž­ské oko. Ni­kdy som si ne­mys­lela, že to na­pí­šem, ale sú­hla­sím s Pa­ris Hil­ton, ktorá po­ve­dala, že ne­zá­leží ako žena vy­zerá. Ak je se­ba­ve­domá, je sexi. ☺

foto: au­tor

Komentáre