Midi šaty si za­mi­lu­ješ! Nie­len že skvele vy­ze­rajú na akej­koľ­vek po­stave, sú však aj veľmi po­hodlné a prak­tické. Midi šaty sú skvelé tým, že za­krý­vajú presne to, čo majú a tak sa ne­mu­síš ne­us­tále kon­tro­lo­vať a cí­tiť ne­isto.

Midi šaty sa dajú kom­bi­no­vať na­ozaj so všet­kým a mô­žeš ich vy­užiť na rôzne uda­losti. Je jedno, či zvo­líš lo­dičky, te­nisky alebo bi­ker bo­oty, ak to správne skom­bi­nu­ješ, bu­deš vy­ze­rať skvelo.

Pre in­špi­rá­ciu sme pre teba zo­zbie­rali pár stre­ets­tyle out­fi­tov.

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

Tak­tiež je tren­dom dať si pod šaty biele alebo čierne tričko či ko­šeľu, av­šak s tým na­ozaj opatrne. Midi šaty môžu mať rôzne strihy, veľ­kosti či vzory a je len na tebe, či dáš pred­nosť mi­ni­ma­lizmu alebo vy­zý­va­vosti.

Do­pl­nky sa k mi­di­ša­tám tak­tiež kom­bi­nujú ľahko a zvo­liť  mô­žeš rôzne ka­belky, plá­tenky či vaky. Ak mi­di­šaty zvo­líš na ve­čer, ne­za­budni si zo­brať ko­ženku či ľahký ka­bát.

zdroj: we­he­ar­tit.com

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre